An­kla­gel­ser mot Charlie

Char­li­es dröm om en kar­riär kan­ta­des av be­sök till dom­sto­lar och me­di­e­an­kla­gel­ser mot ho­nom om hans po­li­tis­ka sym­pa­ti­er.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Charlie Chaplin -

Fa­der­skaps­mål

Ef­ter att Jo­an Bar­ry se­pa­re­rat från Charlie 1943 häv­da­de hon att hon bar på hans barn. Chaplin för­ne­ka­de det­ta. Hän­del­sen av­slö­ja­des av me­dia. SKYL­DIG

An­ti-ka­pi­ta­list Fil­men Mon­sieur Ver­doux

kri­ti­se­rar ka­pi­ta­lis­men och mi­li­tä­ren och den fick ett kon­tro­ver­si­ellt mot­ta­gan­de. Fil­men flop­pa­de i USA. SKYL­DIG

Sym­pa­ti­sör

Chaplin var vän med miss­tänk­ta kom­mu­nis­ter och när­va­ra­de vid en till­ställ­ning som hölls av sov­je­tis­ka di­plo­ma­ter. FBI ut­red­de ho­nom 1947 och fort­sat­te i sex år. SKYL­DIG

Väl­ta­lig de­mon­strant

Chaplin pro­te­ste­ra­de of­fent­ligt mot den Kom­mit­té­en mot oa­me­ri­kansk verk­sam­het som ha­de bil­dats för att iden­ti­fi­e­ra kom­mu­nis­ter i USA. SKYL­DIG

Oa­me­ri­kansk

Chaplins val att in­te bli med­bor­ga­re i USA trots att han spen­de­ra­de stör­re de­len av sin kar­riär där var till­räck­ligt för att vis­sa skul­le an­se att han skul­le de­por­te­ras. SKYL­DIG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.