Vem var Ma­ry Jo Ko­pe­ch­ne?

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Chappaquiddick Incidenten -

Ma­ry Jo Ko­pe­ch­ne föd­des i Penn­syl­va­nia den 26 ju­li 1940 och brann för ut­bild­ning, med­bor­ger­li­ga rät­tig­he­ter och po­li­tik. Hon var in­tel­li­gent, sam­vets­grann och myc­ket en­ga­ge­rad. 1963 tog hon ett jobb i Washing­ton som sek­re­te­ra­re till en se­na­tor. Ba­ra ett år se­na­re ha­de hon kom­mit in i den le­gen­da­ris­ka Ken­ne­dy-dy­nastins sfär och ar­be­ta­de som sek­re­te­ra­re till en av Ro­bert F Ken­ne­dys tal­skri­va­re och en av hans ju­ri­dis­ka råd­gi­va­re.

Ko­pe­ch­ne njöt av li­vet med den dy­na­mis­ka Ken­ne­dy-per­so­na­len och var snart en upp­skat­tad med­lem i tea­met. Un­der Ken­ne­dys pre­si­dent­kam­panj blev hon en av RFK:S så kal­la­de ”Boi­ler Room Girls”, en grupp av sex kvin­nor som ar­be­ta­de i ett li­tet, luft­löst kon­tor vid kam­pan­jens hu­vud­kon­tor. De var driv­kraf­ten i kam­pan­jen, ana­ly­se­ra­de tal och da­ta om even­tu­el­la röstt­ren­der och in­for­me­ra­de RFK:S kam­panj. Det var en spän­nan­de, pres­sad och in­ten­siv at­mo­sfär, och Ma­ry Jo Ko­pe­ch­ne äls­ka­de det.

Mor­det på RFK den 5 ju­ni 1968 ska­ka­de Ko­pe­ch­ne och hon blev helt för­störd. Hon re­spek­te­ra­de se­na­torn och hans bort­gång kän­des på ett djupt per­son­ligt plan. Fak­tum är att Ko­pe­ch­ne un­der en tid ef­ter RFK:S död var oför­mögen att ar­be­ta i Washing­ton. Men po­li­ti­ken var hen­nes kall och hon kun­de in­te hål­la sig bor­ta.

Fes­ten på Chappaquiddick Is­land den 18 ju­li 1969 skul­le va­ra en åter­för­e­ning mel­lan de sex ”Boi­ler Room Girls” som ha­de va­rit så vik­ti­ga för RFK:S kam­panj­per­so­nal. Det var in­te kvin­nor­nas förs­ta åter­för­e­ning men tra­giskt nog blev det de­ras sista.

Vad vet vi egent­li­gen om ”Boi­ler Room Girl” (på svens­ka un­ge­fär ”pann­rumstje­jen”) som dog den nat­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.