The Rat Pack

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Frank Sinatra -

Nam­net ”Rat Pack” gavs till en grupp New York­kän­di­sar på 1950-ta­let. Grup­pen an­vän­de själ­va ald­rig det ök­nam­net, de fö­re­drog ”the Sum­mit” el­ler ”the Clan”. De spe­la­de ihop bå­de på scen och i fil­mer i fle­ra år och of­ta in­kräk­ta­de de på varand­ras spel­ning­ar istäl­let för att upp­trä­da som en for­mell grupp.

Frank Sinatra Sång­a­re/skå­de­spe­la­re

STÖRS­TA HITS: My Way, Strang­ers in the Night, It was a Ve­ry Good Ye­ar, I’ve Got You Un­der My Skin, The La­dy Is a Tramp, Fly Me To the Moon, New York New York VÄRS­TA STUND: För­sök­te be­gå själv­mord 1951. VISS­TE DU ATT? Han er­sat­tes av Clint Eastwood i Dir­ty Har­ry ef­ter att han stop­pats av en ska­da. Han tac­ka­de ock­så nej till Char­les Bron­sons roll i De­ath Wish.

De­an Mar­tin Sång­a­re/skå­de­spe­la­re

STÖRS­TA HITS: Eve­ry­bo­dy Lo­ves So­me­bo­dy, Me­mo­ri­es Are Ma­de of This, That’s Amo­re, You Be­long To Me, Ain’t That a Kick in the He­ad? VÄRS­TA STUND: När han drog sig ur tur­nén To­get­her Again 1988, vil­ket led­de till en livs­lång fros­tig re­la­tion mel­lan ho­nom och Sinatra. Mar­tin gil­la­de in­te att spe­la på are­nor. VISS­TE DU ATT? Fyl­la var en del av det ryk­tet han ska­pa­de för sig själv, men ”spri­ten” han drack på scen var of­ta in­te nå­got an­nat än äp­pe­ljuice.

Sam­my Da­vis Jr Sång­a­re/dan­sa­re/skå­de­spe­la­re STÖRS­TA HITS:

What Kind of Fool Am I?, Can­dy Man, I’ve Got­ta Be Me VÄRS­TA STUND: Bi­lo­lyc­kan som ska­da­de ho­nom och kos­ta­de ho­nom ett öga 1954. VISS­TE DU ATT? Da­vis var en be­ty­dan­de bi­drags­gi­va­re till med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen i USA men fick ut­stå ra­sis­tis­ka skämt och mobb­ning från si­na Rat Pack-kol­le­gor.

Jo­ey Bishop Skå­de­spe­la­re/ko­mi­ker STÖRS­TA FRAM­GÅNG­AR:

The Thin Man (tv), Eas­ter Pa­ra­de, Oce­an’s Ele­ven (film) VÄRS­TA STUND: Hans talkshow på 60-ta­let va­ra­de ba­ra två år. Han för­lo­ra­de tit­tar­siff­ror till John­ny Car­sons be­röm­da To­night Show. VISS­TE DU ATT? Bishop var den Rat Pack-med­lem som lev­de längst. Han dog 2007.

Pe­ter Law­ford Skå­de­spe­la­re/pro­du­cent STÖRS­TA FRAM­GÅNG­AR:

The Thin Man (tv), Eas­ter Pa­ra­de, Oce­an’s Ele­ven (film) När han blev ovän med Sinatra 1963. Sinatra att trod­de Law­ford und­vek att ut­nytt­ja si­na fa­mil­je­kon­tak­ter när Ken­ne­dy val­de att in­te bo i Si­nat­ras hus. Law­ford job­ba­de ald­rig med Rat Pack igen. VISS­TE DU ATT? Law­ford gif­te sig med Pa­tri­cia Ken­ne­dy, vil­ket gjor­de ho­nom till John F. Ken­ne­dys svå­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.