Var­för Wa­ter­ga­te?

Mo­ti­vet bakom 1900-ta­lets störs­ta po­li­tis­ka skan­dal.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler Watergate -

An­led­ning­en till var­för in­brot­tet på Wa­ter­ga­te för­blev ett så­dant myste­ri­um i år­tion­den var de mot­stri­di­ga rap­por­ter­na från de in­blan­da­de par­ter­na. Själv­klart ar­be­ta­de de som var in­blan­da­de i brot­tet för Nix­on – in­klu­si­ve fram­stå­en­de med­lem­mar av Vi­ta hu­sets rör­mo­ka­re, en hem­lig un­der­rät­tel­se­tjänst som age­ra­de med Nix­ons un­der­för­ståd­da god­kän­nan­de – oav­sett om pre­si­den­ten var med­ve­ten om spe­ci­fi­ka ak­ti­vi­te­ter el­ler ej. Att Nix­on var med­ve­ten om Wa­ter­ga­te och för­sök­te mörk­läg­ga det är otvi­vel­ak­tigt. Oli­ka käl­lor an­tyd­de att oli­ka myn­dig­he­ter trod­de att den ku­bans­ka re­ge­ring­en, en av USA:S störs­ta ide­o­lo­gis­ka fi­en­der på den ti­den, fi­nan­si­e­ra­de det ri­va­li­se­ran­de de­mo­kra­tis­ka par­ti­et. Man trod­de ock­så att högt upp­sat­ta re­ge­rings­tjäns­te­män var an­ge­läg­na om att smuts­kas­ta el­ler bug­ga de­mo­kra­tis­ka stor­frä­sa­re el­ler häm­ta ti­di­ga­re in­stal­le­ra­de led­ning­ar. Vad som kan ha bör­jat som ett för­sök att för­hind­ra att sek­re­tess­be­lagd in­for­ma­tion läck­tes till pres­sen, spå­ra­de ur och blev till en smut­sig kam­panj mot po­li­tis­ka mot­stån­da­re – en som var li­ka ut­bredd som olämp­lig. Ing­et de­fi­ni­tivt mo­tiv har nå­gon­sin av­slö­jats, till och med de in­blan­da­de ver­kar und­vi­kan­de el­ler för­vir­ra­de. Kanske är det på grund av ti­dens gång, en öns­kan att ut­må­la si­na eg­na mo­tiv som rätt­fär­di­ga, el­ler så skyl­ler man på felin­for­ma­tion för att döl­ja det san­na mo­ti­vet bakom den störs­ta ame­ri­kans­ka po­li­tis­ka skan­da­len un­der 1900-ta­let. Kanske pas­sar den gam­la de­vi­sen om ab­so­lut makt bäst in här – att pre­si­den­tens män be­ställ­de in­brot­tet och pre­si­den­ten god­kän­de mörkläggningen helt en­kelt för att de kun­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.