Spi­o­nen från Sov­jet

Vem var den mys­tis­ke rys­sen i skan­da­lens cent­rum?

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler Profumoaffären -

Den miss­tänk­te sov­je­tis­ka spi­o­nen i mit­ten av af­fä­ren, Jev­ge­nij Iva­nov (hö­ger), är en man med Ja­mes Bond-lik mystik.

Iva­nov föd­des 1926 och kom till Lon­don som di­plo­ma­tisk sjö­mi­li­tär för den sov­je­tis­ka am­bas­sa­den i bör­jan av 1960-ta­let. Vid den­na tid­punkt var han re­dan of­fi­cer i GRU, Sov­jets mi­li­tä­ra un­der­rät­tel­se­tjänst, och den brit­tis­ka re­ge­ring­en såg ho­nom som en möj­lig av­hop­pa­re. Iva­nov äls­ka­de li­vet i det liv­li­ga Lon­don och sågs snart på al­la de bäs­ta fes­ter­na till­sam­mans med Step­hen Ward. Han um­gicks i eli­tens so­ci­a­la kret­sar och var på Cli­ve­den den ödes­dig­ra da­gen då Pro­fu­mo möt­te Christi­ne.

MI5 hop­pa­des att via Ward kun­na an­vän­da Christi­ne som be­te i en ho­nungs­fäl­la. När de fick re­da på att hon även låg med den brit­tis­ka krigs­mi­nis­tern var det en ka­ta­strof. Vad skul­le hän­da om Iva­nov an­vän­de Christi­ne för att tvinga fram hem­lig­he­ter om brit­tis­ka kärn­va­pen och skic­ka hem in­for­ma­tio­nen till Sov­jet? Pri­set för säng­kam­mar­snack ha­de kun­nat bli rik­tigt dyrt.

När skan­da­len bröt ut kol­lap­sa­de Iva­novs liv i Lon­don. Hans äk­ten­skap för­stör­des och den sov­je­tis­ka re­ge­ring­en såg ho­nom som ett läc­kan­de kärl och frös ut ho­nom från si­na mest in­fly­tel­se­ri­ka cirk­lar. Han blev åter­kal­lad till Moskva och en kar­riär med Svar­ta havs­flot­tan och det sväng­i­ga 60-ta­let var över för rys­sens del.

Man vet in­te myc­ket om Iva­novs kar­riär åren ef­ter hans åter­komst till Ryss­land. Han hit­ta­des död i sitt hem i Moskva 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.