En so­ci­e­tetstjejs gui­de till fram­gång

Ed­war­di­ans­ka Eng­land ha­de stränga reg­ler. Här är en gui­de till pro­pert upp­fö­ran­de.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Hitlers Brittiska Beundrare -

Klä dig fint

Ba­ra din bäs­ta klänning och smyc­ken du­ger vid mid­dags­bor­det. Vid bor­det mås­te da­mer pla­ce­ra si­na hands­kar i knä­na fram till att mid­da­gen är slut, hän­der­na får ald­rig nud­da bor­det.

Eti­kett vid mat­bor­det

Vän­ta med att äta tills vär­din­nan har ta­git en tug­ga. Och tro in­te på allt Hol­ly­wood på­står – lor­den och la­dyn sit­ter i mit­ten, in­te vid bord­sän­den, för att in­te­ra­ge­ra med gäs­ter­na.

Sitt rakt

Stols­ryg­gen är en­bart till för be­tjän­ten och du får in­te lu­ta dig mot den. Barn­flic­kor lär barn att sit­ta rakt ge­nom att spän­na en kniv på sto­len.

Dölj di­na käns­lor

Eng­els­män och kvin­nor vi­sar in­te käns­lor. Fy­sisk kon­takt be­grän­sas till ett stelt handslag, även vid mö­te med en nä­ra vän.

Und­vik skandaler

Upp­för dig på bäs­ta sätt, även bakom stäng­da dör­rar. Om tid­ning­ar­na får nys om en skan­dal kom­mer du med sä­ker­het va­ra på första­si­dan imor­gon.

Gift dig för peng­ar

Att fin­na en per­fekt part­ner hand­lar säl­lan om kär­lek. Det är till din för­del att kom­ma ihåg att ett re­so­ne­mangsäk­ten­skap, för makt och mark, är det mest åtrå­vär­da av allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.