Det rö­da ho­tet

Hur det kom­mu­nis­tis­ka ho­tet oro­a­de makt­ha­var­na och hur de vil­le stop­pa det – med hjälp av Hoover.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler J. Edgar Hoover -

Räds­lan för det ”rö­da ho­tet”, kom­mu­nis­tisk in­fil­tre­ring i Ame­ri­ka, bör­ja­de 1919 med att ad­vo­kat Mit­chell Pal­mer sat­te upp en ny an­ar­kis­tisk/kom­mu­nis­tisk ar­bets­grupp vid ju­sti­tie­de­par­te­men­tet. Pal­mer bör­ja­de sål­la ut miss­tänk­ta kom­mu­nis­tis­ka sym­pa­ti­sö­rer och trig­ga an­ti-kom­mu­nis­tisk hy­ste­ri. Hoover, då ny­an­ställd, hjälp­te Pal­mer att stö­ra kom­mu­nis­tisk ak­ti­vi­tet.

De sam­la­de be­vis på ”re­vo­lu­tio­nä­ra” och ex­trem­ra­di­ka­la grup­per, vil­ket led­de till att tu­sen­tals miss­tänk­ta kom­mu­nis­ter blev grip­na i bru­ta­la, hård­hän­ta rä­der som till sist kos­ta­de Pal­mer kar­riä­ren. Räds­lan för kom­mu­nis­men för­svann in­te och på 1950-ta­let an­vän­de se­na­tor Jo­seph Mc­cart­hy Rö­da ho­tet-hy­ste­rin för att smuts­kas­ta po­li­tis­ka mot­stån­da­re ge­nom hög­pro­fi­le­ra­de un­der­sök­ning­ar. De var in­te myc­ket mer än sken­pro­ces­ser, och Mc­cart­hy blev snabbt im­po­pu­lär på grund av bris­ten på so­li­da be­vis.

På slu­tet av 1950-ta­let var Hoover en av få män med verk­lig makt som trod­de att kom­mu­nis­men var ett hot. Hoover an­kla­ga­de Mar­tin Lut­her King för att va­ra kom­mu­nist och en­ligt Hoover var Kings med­bor­gar­rätts­li­ga rö­rel­ser en­dast en täck­man­tel för mer kom­mu­nis­tis­ka ak­ti­vi­te­ter. Al­la des­sa an­kla­gel­ser var fel­ak­ti­ga och bi­drog en­dast till att misskre­di­te­ra en kam­panj där den fe­de­ra­la re­ge­ring­en ha­de an­kla­gat och tra­kas­se­rat tu­sen­tals oskyl­di­ga män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.