Det blo­di­ga slu­tet på en dy­nasti

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Rasputin -

Niko­laj II var ald­rig en na­tur­lig re­gent. Han ha­de in­te bli­vit för­be­redd på att re­ge­ra – fa­dern var 40 år och trod­de att han ha­de många år kvar när han dog. Han ha­de fel och Niko­laj blev tsar 26 år gam­mal – ung, na­iv och il­la för­be­redd. Det­ta var bör­jan på en re­ge­rings­pe­ri­od med då­li­ga be­slut, miss­tag och oför­måga att se klar­het i si­tu­a­tio­ner och åsik­ter. Ef­ter re­vo­lu­tio­nen 1905 lo­va­de Niko­laj att lyss­na på fol­kets krav på grund­läg­gan­de med­bor­ger­li­ga fri­he­ter, men på grund av sin star­ka tro på tsa­rer­nas gu­dom­li­ga rät­tig­he­ter blev det ing­et av des­sa löf­ten.

Ef­ter att ha styrt lan­det till ka­ta­stro­fa­la och kost­sam­ma krig för­säm­ra­des för­hål­lan­de­na i Ryss­land. Ma­ten var knapp, ti­o­tu­sen­tals sol­da­ter dog och ne­der­lag ef­ter ne­der­lag för­stör­de fol­kets för­tro­en­de för sin le­da­re. Pri­ser­na sköt i höj­den och lan­det var fullt av upp­lopp. Na­tio­nen var be­svi­ken på re­gi­men som in­te tyck­tes bry sig om fol­kets väl­färd. Re­vo­lu­tio­nen var ound­vik­lig.

Niko­laj be­ord­ra­de att man skul­le ta itu med de­mon­stran­ter­na och om­kring 200 med­bor­ga­re sköts till döds på ga­tan. Så små­ning­om gick ar­méns gar­ni­son i Petro­grad, den älds­ta och mest lo­ja­la re­ge­men­tet, med i kam­pen mot re­ge­ring­en. Niko­laj ha­de ing­et an­nat val än att ab­di­ke­ra från tro­nen, 48 år gam­mal.

Niko­laj och hans fa­milj blev snabbt lands­för­vi­sa­de och fängs­la­de. De var tvung­na att le­va på ran­so­ner från sol­da­ter­na, omed­vet­na om sitt slut­li­ga öde. Man trod­de att tsa­ren så små­ning­om skul­le stäl­las in­för rät­ta men hän­del­ser­na den 17 ju­li 1918 för­änd­ra­de allt. Det finns många mot­stri­di­ga re­do­gö­rel­ser, men man an­tar att fa­mil­jen väck­tes ti­digt på mor­go­nen och led­des ner till ett käl­lar­rum, vil­ket gav ett sken av sä­ker­het.

När de sam­la­des i rum­met an­län­de ock­så en ex­e­ku­tions­plu­ton på sju kom­mu­nis­tis­ka sol­da­ter. Niko­laj hann ba­ra sludd­ra ”Vad? Vad?” in­nan han sköts till döds. En­dast de unga bar­nen över­lev­de det förs­ta kul­reg­net, skyd­da­de av si­na smyc­ka­de klän­ning­ar. De blev dock snart skjut­na i hu­vu­det på nä­ra håll. Det var in­te ba­ra fa­mil­jen som eli­mi­ne­ra­des, ut­an ock­så tsar­dö­met i Ryss­land. Fol­ket trod­de att de kun­de sty­ra bätt­re själ­va än att för­li­ta sig på aris­to­kra­tin. Men de upp­täck­te se­na­re att van­li­ga män kan va­ra li­ka hems­ka som tsa­rer.

När Niko­laj II ab­di­ke­ra­de från tro­nen slu­ta­de tsar­dö­mets histo­ria, som ha­de va­rat än­da se­dan Ivan Den För­skräck­li­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.