Ho­mo­sex­u­a­li­tet inom kyr­kan

Var­för skyll­de på­vens hög­ra hand fel­ak­tigt över­grep­pen på ho­mo­sex­u­el­la präs­ter?

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Den Katolska Kyrkan -

Med ryk­ten om un­der­tryckt ut­bredd ho­mo­sex­u­a­li­tet i kyr­kan var det kanske ba­ra en tids­frå­ga in­nan nå­gon kopp­la­de ihop det med an­kla­gel­ser­na om över­grepp. Det ögon­blic­ket kom 2010 och den­na ”nå­gon” var kar­di­nal Tar­ci­sio Ber­to­ne, på­ven Benedictus hög­ra hand/all­ti­al­lo.

Med hän­vis­ning till sta­tistik som vi­sar att 30 pro­cent av off­ren va­rit kvin­nor och 60 pro­cent män, upp­gav Ber­to­ne falskt att kopp­ling­en mel­lan ho­mo­sex­u­a­li­tet och pe­do­fi­li var väl do­ku­men­ter­ade. Ber­tons kom­men­ta­rer pro­vo­ce­ra­de ett världs­om­spän­nan­de ra­maskri och Va­ti­ka­nen var snabb att för­sö­ka för­kla­ra sitt skan­da­lö­sa ut­ta­lan­de. Ber­to­ne ha­de in­te skyllt över­grep­pen på ho­mo­sex­u­el­la ut­an ba­ra för­sökt tol­ka sta­tisti­ken på sitt eget sätt.

Fak­tum är att en stu­die som be­ställts av bis­ko­par­na i den nor­da­me­ri­kans­ka ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan sam­ma år de­men­te­ra­de sam­band mel­lan ce­li­bat el­ler ho­mo­sex­u­a­li­tet och miss­bruk. Stu­di­en drog sna­ra­re slut­sat­sen att ton­årspoj­kar var över­re­pre­sen­te­ra­de bland dem som ut­sat­tes för över­grepp för att de var den störs­ta grup­pen som präs­ter­ska­pet ha­de till­gång till. Även den­na stu­die har ifrå­ga­satts och kri­ti­ker­na krä­ver en obe­ro­en­de ve­ri­fi­e­ring.

År 2002 kom en grupp jour­na­lis­ter på Boston Glo­be över en histo­ria som blev den vik­ti­gas­te de nå­gon­sin skul­le rap­por­te­ra. De upp­täck­te att kar­di­nal Ber­nard Law, den mest högst upp­sat­ta ka­tols­ka präs­ten i Boston, Mas­sachu­setts, ha­de tillå­tit en präst, John Geog­han, att fort­sät­ta ar­be­ta, trots att han viss­te att Geog­han var en se­ri­ell barn­miss­bru­ka­re.

Jour­na­lis­ter­na av­slö­ja­de ock­så be­vis på att Geog­han in­te var ett un­dan­tag. Präs­ter flyt­ta­des ru­tin­mäs­sigt runt i värl­den, med brot­ten oan­mäl­da och off­ren ig­no­re­ra­de. Geog­hans of­fer fick 10 mil­jo­ner dol­lar (cir­ka 90 mil­jo­ner kro­nor) och han ar­re­ste­ra­des. Un­der vän­tan på rät­te­gång­en blev han dock mör­dad i fäng­el­se av en med­fånge.

Även om an­kla­gel­ser om sex­u­el­la över­grepp ut­för­da av präs­ter re­dan ha­de av­slö­jats, blev histo­ri­en ka­ta­ly­sa­torn för la­vi­nen av av­slö­jan­den som följ­de. Law av­gick och Va­ti­ka­nen blev plöts­ligt krävd på an­svar för hand­ling­ar­na.

2003 vann jour­na­lis­ter­na bakom av­slö­jan­det om Boston-skan­da­len ett Pu­lit­zer­pri­set för pub­lic ser­vice. 12 år se­na­re blev de­ras histo­ria film – och Spot­light vann en Oscar för bäs­ta film. Mer vär­de­fullt än någ­ra ut­mär­kel­ser var dock att Glo­be-re­port­rar­na öpp­na­de dör­ren för and­ra of­fer att kom­ma fram och sö­ka rätt­vi­sa för vad de ha­de ut­här­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.