De rys­ka Anas­ta­si­or­na

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Anastasia -

Be­drä­ge­ri­er om tro­nen var in­te ba­ra ett väs­ter­ländskt fe­no­men, mer än ett dus­sin ”Anas­ta­si­or” dök upp i Ryss­land, in­klu­si­ve Na­dezh­da Iva­no­va-va­sil­je­va och Na­ta­lya Bi­li­chod­ze. När Iva­no­va-va­sil­je­va dök upp 1934 ar­re­ste­ra­des hon av myn­dig­he­ter­na i Moskva för att hon var ”kont­ra­re­vo­lu­tio­när”. Hon lyc­ka­des skic­ka ett brev till kung Ge­or­ge V där hon av­slö­ja­de sin ”iden­ti­tet” in­nan hon lås­tes in på ett men­tal­sjuk­hus för att hon var ”en psy­kiskt sjuk per­son som ut­gör en fa­ra till sam­häl­let”. Lä­ka­re un­der­sök­te hen­ne och fann att hon ha­de fle­ra skott­sår, men för­u­tom det­ta och det fak­tum att hon ta­la­de frans­ka och tys­ka, fanns ing­et som kun­de stöd­ja hen­nes på­stå­en­de. Hon dog 1971, fort­fa­ran­de fängs­lad, och be­grav­des i en omärkt grav.

Än­nu mer häp­nads­väc­kan­de var Na­tal­ja Bi­li­chod­ze som dök upp 2002. Hon häv­da­de att hon var en 101-årig Anastasia som räd­da­des i Je­ka­te­rin­burg av en of­fi­cer i vi­ta ar­mén. En press­kon­fe­rens i Moskva, med in­ter­na­tio­nel­la me­di­er när­va­ran­de, för­kla­ra­de att 22 stu­di­er i Tyskland och Ja­pan in­klu­si­ve handstil­sa­na­lys, fo­to­gra­fis­ka jäm­fö­rel­ser och Dna-pro­fi­le­ring ha­de mat­chat Bi­li­chod­ze och Anastasia – re­sul­ta­ten skul­le släp­pas inom kort. Bi­li­chod­ze med­de­la­de att så snart hon blev er­känd som Anastasia skul­le hon ge den rys­ka re­ge­ring­en de 2 mil­jar­der dol­lar som hon häv­da­de att Niko­laj II ha­de de­po­ne­rat i ut­länds­ka ban­ker. Inga av de ut­lo­va­de testre­sul­ta­ten of­fent­lig­gjor­des nå­gon­sin och Bi­li­chod­ze dog bort­glömd kort där­ef­ter.

Två osan­no­li­ka be­dra­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.