Har­dings bluff­äk­ten­skap

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sportskandaler Tonya Harding -

Harding var ba­ra 17 år när hon träf­fa­de Jeff Gil­loo­ly 1988. Året in­nan ha­de hen­nes för­äld­rar skilt sig och hen­nes far ha­de läm­nat sta­den. Tonya ha­de ing­et an­nat val än att le­va med sin mam­ma – en kvin­na hon of­ta häv­da­de miss­hand­la­de hen­ne fy­siskt och psy­kiskt – och hen­nes nya man. De­spe­rat ef­ter att fly från den­na mil­jö flyt­ta­de hon in med Gil­loo­ly så snart hon kun­de och de gif­te sig 1990.

Ini­ti­alt var för­hål­lan­det kär­leks­fullt, och sta­bi­li­te­ten höj­de To­ny­as själv­för­tro­en­de. Det­ta ha­de en po­si­tiv ef­fekt på hen­nes pre­sta­tio­ner på isen, och hon bör­ja­de grad­vis klätt­ra på de na­tio­nel­la rank­ning­ar­na. Hen­nes barn­doms­dröm att åka skrid­skor i OS kom allt när­ma­re.

Hus­hållslyc­kan skul­le dock in­te va­ra. En­ligt Harding var Gil­loo­ly of­ta våld­sam mot hen­ne – nå­got Gil­loo­ly för­ne­kar. För­hål­lan­det för­säm­ra­des och Tonya an­sök­te om skils­mäs­sa. Den gick ige­nom 1993, men det var in­te det sista Harding såg av Gil­loo­ly. Harding häv­dar att hon fick ett te­le­fon­sam­tal från en Usfsa-tjäns­te­man som sa åt hen­ne att stan­na hos Gil­loo­ly så att det skul­le se bra, ef­tersom de över­väg­de att ge hen­ne en plats vid OS. Tjäns­te­man­nen an­tyd­de att hon kun­de för­lo­ra sin plats om hon vi­sa­de upp an­nat än en lyck­lig bild för värl­den. USFSA har väg­rat att kom­men­te­ra det­ta på­stå­en­de, men Harding står vid sitt ut­ta­lan­de och har länge in­si­ste­rat på att hon stan­na­de med Gil­loo­ly ba­ra för att gå med på vad Usfsa-tjäns­te­man­nen kräv­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.