Vad gjor­de Tonya Harding sen?

Från kon­ståk­ning till box­ning, ra­cing och fa­mil­je­liv.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sportskandaler Tonya Harding -

När Har­dings kar­riär som kon­stå­kers­ka tog slut stod hon där med få vän­ner och ont om peng­ar. Kerrigan-skan­da­len ha­de gjort hen­ne känd, men in­te rik. Tablo­id­pres­sen var mätt och ha­de gått vi­da­re och läm­nat Harding för att mö­ta en dys­ter fram­tid. Un­der res­ten av 1990-ta­let drev hon runt mel­lan oli­ka gig för av­dan­ka­de kän­di­sar. Hen­nes fi­gur blev allt­mer tra­gisk och hon käm­pa­de med sin vikt.

2002 er­bjöd Fox TV hen­ne chan­sen att slåss i sho­wen Ce­leb­ri­ty Box­ing och Harding vann sin match. Den 22 feb­ru­a­ri 2003 tog hon plats i ring­en för sin förs­ta match som pro­fes­sio­nell figh­ter, i sam­ma eve­ne­mang som Mi­ke Ty­son. Trots att hon för­lo­ra­de mat­chen via be­slut gick hon en ny match en må­nad se­na­re och vann via en­häl­ligt be­slut. Två till vins­ter följ­de in­nan hon blev sla­gen i au­gusti 2003 ef­ter att ha gått fem mat­cher på li­te över fem må­na­der. Hen­nes sista pro­fes­sio­nel­la kamp var ett år se­na­re då hon stop­pa­des i tred­je run­dan.

Hon häng­de kanske upp hands­kar­na, men hon ha­de up­pen­bar­li­gen in­te för­lo­rat sitt star­ka täv­lings­driv. Den ti­di­ga­re kon­stå­ka­ren bör­ja­de med ra­cing ef­ter box­ning­en och i au­gusti 2010 sat­te hon nytt has­tig­hets­re­kord för en vin­ta­ge­bil. Sam­ma år gif­te hon sig med sin tred­je man, Jo­seph Price, och de fick en son 2011. En Hol­ly­wood-film, I, Tonya, som hand­lar om hen­nes ex­tra­or­di­nä­ra liv be­räk­nas släp­pas 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.