Män­nen som mör­da­de Rasputin

Des­sa de­spe­ra­ta män kon­spi­re­ra­de för att sät­ta stopp för Rasputin en gång för al­la.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Rasputin -

Fe­lix Ju­sopov

Fe­lix kom från en ex­tremt rik fa­milj, ri­ka­re än fa­mil­jen Ro­ma­nov. Han var den älds­ta man­li­ga ar­ving­en till fa­mil­jens ri­ke­dom. Fe­lix var smart och snabb­tänkt men fick ut­stå kri­tik för att han und­vek mi­li­tär­tjänst­gö­ring un­der förs­ta världs­kri­get. Han var gift med Alex­an­der Ro­ma­novs brors­dot­ter, rys­ka prinsessan Iri­na, och ogil­la­de Raspu­tins in­fly­tan­de över fa­mil­jen. Fe­lix blev en nyc­kel­spe­la­re i kon­spi­ra­tio­nen för att stör­ta Rasputin.

Grand Du­ke Dmitri Pav­lo­vitj

Dmitri var barn­barn till Alex­an­der II av Ryss­land. Ef­ter att hans för­myn­da­re, hans mor­bror, dö­da­des i en re­bel­l­at­tack fick han bo med fa­mil­jen Ro­ma­nov. Han var känd som nå­got av en play­boy och det­ta för­stör­de nog han chan­ser till ett gif­ter­mål med Ro­ma­novs älds­ta dot­ter, Ol­ga. Se­na­re i li­vet flyt­ta­de han till Pa­ris och ha­de en affär med Coco Cha­nel.

Vla­di­mir Mi­tro­fa­no­vich Pu­ri­sj­ke­vitj

Pu­ris­ke­vitj föd­des i Bes­sa­ra­bia, en re­gi­on i Ös­teu­ro­pa. Han följ­de si­na star­ka väns­ter­sym­pa­ti­er till Uni­on of Rus­si­an Pe­op­le, en kont­ra­re­vo­lu­tio­när rö­rel­se. Han val­des se­dan till Ryss­lands riks­du­ma, men hans när­va­ro var stö­ran­de. Bakom ku­lis­ser­na job­ba­de han på en plan för att be­fria lan­det från Raspu­tins in­fly­tan­de för all­tid.

Sta­nislaus de La­zo­vert

La­zo­vert föd­des i Po­len men flyt­ta­de till Ryss­land och möt­te Pu­rish­ke­vich un­der förs­ta världs­kri­get. Han var lä­ka­re och fick upp­gif­ten att spet­sa ka­kor­na med gift, ka­li­um­cy­anid för att va­ra ex­akt. Han häv­da­de att han an­vän­de en till­räck­ligt stor dos för att dö­da fle­ra män, men på nå­got sätt över­lev­de Rasputin. Det har se­na­re häv­dats att La­zo­verts sam­ve­te svek ho­nom och att han in­te vil­le för­gif­ta ka­kor­na.

Ser­gei Mik­hai­lo­vitj Suk­ho­tin

En löjt­nant i Pre­obraz­hen­skij­re­ge­men­tet, ett av de älds­ta elitre­gi­men­ten i den rys­ka ar­mén, Man tror att Suk­ho­tin var en gam­mal vän till Fe­lix och att han ska­da­des i bör­jan av kri­get. För­u­tom det­ta vet man myc­ket li­te om Suk­ho­tin men man tror att han san­no­likt var be­kant med de and­ra män­nen ef­tersom han blev in­dra­gen i kon­spi­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.