Wit­tels­bachs får ett kung­a­ri­ke

Hur ett ri­ke grun­dat på in­ter­na­tio­nel­la al­li­an­ser var bör­jan på un­der­gång­en.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religösa Skandaler Ludwig I Och Lola Mo -

Kung Lud­vig I kun­de möj­li­gen haft en chans att kla­ra sig ge­nom Lo­la Mon­tez-af­fä­ren om hans ri­ke in­te ha­de va­rit så nytt. Trots att hans fa­milj Wit­tels­bach ha­de re­ge­rat som her­ti­gar och kur­furs­tar i hund­ra­tals år kräv­des en fransk upp­kom­ling för att eta­ble­ra de­ras kung­li­ga sta­tus. År 1805 var Eu­ro­pa upp­de­lat mel­lan två mot­sat­ta styr­kor: Habs­bur­gar­na i Ös­ter­ri­ke och den er­öv­ran­de Na­po­le­on Bo­na­par­te från Frank­ri­ke. Med vet­skap om att Ös­ter­ri­ke var ute ef­ter Bay­erns ter­ri­to­ri­er upp­ma­na­de den bay­ers­ke pre­miär­mi­nis­tern Max­i­mi­li­an von Mont­ge­las kur­­­furs­ten Max­i­mi­li­an IV Jo­sef att al­li­e­ra sig med Frank­ri­ke. I ut­byte mot det­ta stöd för­kla­ra­de Na­po­le­on Bay­ern som ett ri­ke och Max­i­mi­li­an I Jo­sef blev dess förs­te mo­nark den 1 ja­nu­a­ri 1806. Den­na al­li­ans va­ra­de ba­ra i sju år. 1813 bröt Bay­ern med Frank­ri­ke och al­li­e­ra­de sig med styr­kor mot Na­po­le­on ef­ter för­säk­ran om Bay­erns fort­sat­ta själv­stän­dig­het. Kung Max­i­mi­li­an I Jo­sef fast­ställ­de sin even­tu­el­la se­ger över Na­po­le­on ge­nom att bil­da ett par­la­ment och sat­te upp en kon­sti­tu­tion som ga­ran­te­ra­de rät­tig­he­ter för lan­dets pro­te­stan­tis­ka mi­no­ri­tet.

När Lud­vig I ärv­de tro­nen ef­ter Max­i­mi­li­an I Jo­sefs död 1825 var Bay­ern den tred­je mäk­ti­gas­te av de ger­mans­ka sta­ter­na – ran­kad strax ef­ter Preus­sen och Ös­ter­ri­ke. In­ternt ver­ka­de emel­ler­tid en kon­flikt mel­lan tro­nen och de kon­ser­va­ti­va pa­pis­ter­na ound­vik­lig. Det skul­le krä­vas en Lo­la Mon­tez för att stäl­la den­na gif­ti­ga si­tu­a­tion på än­da och av­slö­ja hur svag Wit­tels­bach-tro­nen verk­li­gen var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.