Ed­wards mor­dis­ka äls­ka­rin­na Andrew Ro­se

är ad­vo­kat, do­ma­re och histo­ri­ker. Han spe­ci­a­li­se­rar sig på mel­lan­k­rigs­ti­den och skri­ver bi­o­gra­fi­er med so­ci­a­la, po­li­tis­ka och ju­ri­dis­ka te­man, in­klu­si­ve Mur­der On The Com­mon, Scan­dal At The Sa­voy och The Prin­ce, The Prin­cess And The Per­fect Mur­der.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Edward Viii Och Wal -

I april 1917 föll Ed­ward hand­löst för Mar­gu­e­ri­te Ali­bert, en pa­ri­sisk kur­ti­san från över­klas­sen – känd pro­fes­sio­nellt som ”Mag­gie Mel­ler”. På Mag­gi­es lis­ta fanns re­dan ett gäng ri­ka beundrare, bland an­nat her­ti­gen av West­mins­ter, frans­ka aris­to­kra­ter, po­li­ti­ker och ban­ki­rer. Hen­nes långa lis­ta med äls­ka­re fängs­la­de den bly­ga prin­sen och de­ras affär va­ra­de fram till kri­gets slut. Ed­ward skrev väl­digt in­dis­kre­ta kär­leks­brev till Mag­gie, som hon be­höll. Den­na in­ti­ma kor­re­spon­dens skul­le så små­ning­om räd­da hen­ne från gal­gen. År 1923 sköt hon ihjäl sin ri­ke egyp­tis­ke ma­ke för hans peng­ar och hon an­kla­ga­des för mord. Kung­a­hu­set ut­sat­tes för ut­press­ning och gjor­de en upp­gö­rel­se bakom stäng­da dör­rar. Mag­gie skul­le hål­la tyst om den kung­li­ga af­fä­ren och do­ma­ren såg till att ju­ryn in­te fick re­da på hen­nes san­na (och skad­li­ga) ka­rak­tär. Ed­ward fick till­ba­ka si­na brev och Mag­gie gick fri från åtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.