TRIPPELAFFÄREN SOM DOMINERADE TRANSFERFÖNSTRET

Silly Season Bibel - - Sidan 1 - Hen­rik Lund­gren

Arsenal vann den sports­li­ga mat­chen. Chel­sea tog hem pre­stige­kam­pen. Och Dort­mund skrat­ta­de he­la vägen till ban­ken.

Det var trip­pelö­ver­gång­en som dominerade transferfönstret.

Det är var­je de­ad­li­ne day-re­por­ters vå­ta dröm. Ett do­mi­nobrä­de av över­gång­ar där trans­fer num­mer ett in­te går ige­nom om in­te trans­fer num­mer två gör det­sam­ma, som i sin tur är be­ro­en­de av trans­fer num­mer tre. Som in­te kan gå i lås ut­an trans­fer num­mer ett.

Arsenal, väl många po­äng från Champions Le­a­gue­plat­ser­na, ja­ga­de en mål­skytt av högs­ta klass. Och han skul­le in­te ba­ra gö­ra mål, ut­an ock­så er­sät­ta stjärn­glan­sen och at­ti­ty­den som klub­ben tap­pa­de när de tving­a­des by­ta bort Alex­is Sán­chez till Man­ches­ter Uni­ted.

Sik­tet sat­tes snabbt på Bo­rus­sia Dort­munds strul­pel­le Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang. Ga­bons an­falls­stjär­na var för­vis­so ute på natt­klubb­sä­ven­tyr då och då, men 69 li­ga­mål på 2,5 sä­song är ing­et man sko­jar bort. Pro­ble­met, Dort­mund vil­le in­te ba­ra ha furst­ligt be­talt, de vil­le ock­så ha en er­sät­ta­re re­do.

Arsenal – mest de­spe­ra­ta

De vil­le ha Michy Bats­hu­ayi från Chel­sea. Pro­ble­met var att Chel­sea var ute ef­ter en an­fal­la­re, in­te ef­ter att släp­pa en av de få de ha­de kvar. Edin Dze­ko var hu­vud­må­let, men om in­te bosni­ern stru­la­de så var det Ro­ma som vil­le ha för myc­ket be­talt, och visst gick det att snac­ka om An­dy Car­roll, Pe­ter Crouch och al­la and­ra i Eng­land som var läng­re än 1,95. Men viss klass vil­le de ju än­då ha.

Då klev trans­fer num­mer tre in i bil­den. För i Arsenal satt en allt­mer fru­stre­rad Oli­vi­er Gi­roud och såg sin ti­di­ga­re så giv­na VM-plats bli allt­mer av­läg­sen. Han var ­re­dan ut­kon­kur­re­rad av lands­man­nen Alex­an­dre ­Laca­zet­te, och skul­le nu Au­ba­mey­ang ock­så kom­ma till klub­ben så…

När de­ad­li­ne väl när­ma­de sig gick för­hand­ling­ar­na snabbt. Arsenal, mest de­spe­ra­ta, fick be­ta­la dyrt för sin nye stjär­na, men drog hem den sports­li­ga vinst­lot­ten. Av de tre an­fal­lar­na är ”Au­ba” ut­an tvi­vel den mest mål­far­li­ge. Men de fick be­ta­la 640 mil­jo­ner kro­nor för en 28-åring, peng­ar som de ald­rig kom­mer få igen. Och de fick ock­så bi­ta i det su­ra äpp­let två gång­er om, ge­nom att säl­ja Gi­roud till lo­kal­ri­va­len för ett re­jält re­a­pris (170 mil­jo­ner kro­nor), och dess­utom be­ta­la de 15 mil­jo­ner kro­nor som Chel­sea vil­le ha för att lå­na ut Bats­hu­ayi till Dort­mund.

Dort­mund Fick 640 mil­jo­ner kro­nor för en 28-åring och dess­utom en er­sät­ta­re av hög klass fram till som­ma­ren. Bats­hu­ayi. Au­ba­mey­ang. Arsenal Får en av den eu­ro­pe­is­ka fot­bol­lens he­tas­te mål­skyt­tar. Gi­roud. Chel­sea Fick Ar­se­nals stjär­na till ett re­a­pris,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.