EN BÖRJAN TILL FÖRÄNDRING FÖR VÄRLDSFOTBOLLEN

SPORTBLADETS PATRIK BRENNING: ALLT YNGRE SPELARE KOM­MER BLI ALLT DY­RA­RE – DE­RAS BE­HOV AV BRA RÅD­GI­VA­RE EN DI­REKT FÖLJD AV DET

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det bul­tar, det ban­kar, det flå­sas och det skrå­las.

Är det en gris, är det en ko, är det ­Pe­ter Ode­mwingie som vill bli Lon­don­bo?

Nej, det är Riy­ad Ma­h­rez som grå­ter av miss­tro.

För det var ju så det slu­ta­de, ja­nu­a­ri 2018. Med att Pep Gu­ar­di­o­la stod där ute i reg­net på Lei­ces­ters par­ke­ring och såg Riy­ad Ma­h­rez i ked­jor och bo­jor hjälp­löst stir­ra ut ge­nom det stäng­da fönst­ret. Lei­ces­ter sa nej igen och blev själ­va stå­en­de med ett po­ten­ti­ellt jät­te­pro­blem i en ra­san­de arg nyc­kel­spe­la­re som hål­lits kvar mot sin vil­ja.

Transferfönstret kom ock­så att hand­la myc­ket om spelare kont­ra klub­bars vil­ja.

Philip­pe Cou­tin­ho fick gö­ra sin dröm­flytt till Bar­ce­lo­na ef­ter att själv för­kun­nat att han var fär­dig med Li­ver­pool och även Pi­er­re- Eme­rick Au­ba­mey­ang lyc­ka­des till sist strej­ka­sig bort från sitt Dort­mund för att i stäl­let ­skri­va på för Arsenal. De två störs­ta af­fä­rer­na som åter­i­gen vi­sar hur li­te makt även någ­ra av de störs­ta klub­bar­na har när en spelare och hans en­tou­rage be­stämt sig för att de­ras fram­tid finns nå­gon an­nan­stans. Det är sam­ti­digt ing­et nytt.

Dol­da mo­tiv bakom Ra­kips val?

Nytt är in­te hel­ler det fak­tum att all­svens­ka ta­lang­er tar då­li­ga be­slut i sin rast­lö­sa jakt på snab­ba kar­riär­hopp. Er­dal Ra­kip vän­ta­de ut sitt kon­trakt med Mal­mö FF och gjor­de ­nå­got så märk­ligt som att skri­va på för por­tu­gi­sis­ka Ben­fi­ca för att re­dan da­gen ef­ter lå­nas ut till ett Crys­tal Pa­la­ce som se­dan kan kö­pa loss svens­ken i som­mar. En lös­ning som ­läm­nar Ra­kip i en si­tu­a­tion där han di­rekt från se­mestern ska för­sö­ka slå sig in i en av ­värl­dens bäs­ta ligor och en af­fär som mest av allt ba­ra får en att und­ra kring vil­ka dol­da ­mo­tiv det egent­li­gen fanns bakom upp­läg­get. Och hur myc­ket de kom­mer att ska­da 21-åring­ens ut­veck­ling.

Även Pon­tus Dahl­berg val­de Pre­mi­er League och Wat­ford men kom­mer att spe­la kvar i IFK Gö­te­borg res­ten av sä­song­en. Se­dan ­sä­ger sig 19-åring­en ha som am­bi­tion att slå sig in i den eng­els­ka högs­ta­li­gan ”även om det kan ta någ­ra må­na­der att kom­ma in i det”. Själv­för­tro­en­de är bra men råd­gi­va­re kan ibland va­ra än­nu bätt­re. Var­för gå till en klubb du in­te ska spe­la för på sex må­na­der och som ba­ra be­ta­lar en för dem så li­ten peng att de ­en­kelt kan vif­ta bort dig som en miss­lyc­kad chans­ning om ge­nom­brot­tet in­te kom­mer ­re­la­tivt ome­del­bart? Var­för in­te hell­re hit­ta ett bra mel­lan­steg som kan ga­ran­te­ra dig spel­tid och fort­satt ut­veck­ling?

Men som sagt, ing­et nytt un­der so­len här hel­ler. Det är ba­ra att frå­ga Linus Hal­le­ni­us, Rasmus Jöns­son, Den­ni Av­dic, Da­vid Moberg Karls­son, Alex­an­der Mi­lo­se­vic, Car­los Strand­berg, Val­mir Be­risha, Na­bil Ba­houi, ­Joel Aso­ro, Svan­te Ing­els­son, Samu­el Gustaf­son el­ler Mel­ker Hall­berg om det här med li­te­för sto­ra steg li­te för ti­digt och spel­tid kont­ra klubb­namn när det kom­mer till be­ty­del­sen för din ut­veck­ling. El­ler så frå­gar du Emil Fors­berg el­ler Lud­wig Au­gus­tins­son.

Nå­väl, om vi till sist ska ta oss an det nya vi fak­tiskt upp­lev­de un­der transferfönstret ja­nu­a­ri 2018. Det som på all­var kan ­va­ra början på en förändring för världsfotbollen.

Pi­etro Pel­le­gri är 16 år gammal men kos­ta­de frans­ka Monaco mot­sva­ran­de 245 mil­jo­ner kro­nor att kö­pa loss från Ge­noa. I som­ras köp­te Re­al Madrid den då näs­tan 17-åri­ge bras­sen Vi­ni­ci­us Jú­ni­or för näs­tan en halv mil­jard. Så­väl Man­ches­ter Ci­ty som Bay­ern Mün­chen har sam­tigt avi­se­rat att de­ras fram­tids­stra­te­gi nu ock­så går ut på att in­te läng­re iden­ti­fe­ra stjärn­spe­lar­na när de är 22 ­el­ler 23 år ut­an istäl­let att hit­ta­dem re­dan när de är 16 el­ler 17.

Det­ta då det först­nämn­da helt en­kelt bli­vit för dyrt för att ha som en fun­ge­ran­de verk­sam­het.

Allt yngre spelare kom­mer bli allt dy­ra­re och de­ras be­hov av bra ­råd­gi­va­re som en di­rekt följd allt stör­re.

Det­ta i en tid när agen­ter­na kid­nap­pat fot­bolls­mark­na­den och en­ligt ­Fi­fas eg­na rap­por­ter nu i vis­sa af­fä­rer till och med får mer be­talt för ­si­na spelare än de säl­jan­de klub­bar­na.

Men förändring är på gång, ­lo­var Ue­fas pre­si­dent ­Alek­san­der Ce­fe­rin. Låt oss verk­li­gen hop­pas det.

Pa­trikB­ren­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.