10. TOTTENHAM

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Den spon­ta­na käns­lan när PSG:s Lucas Mou­ra bör­ja­de ryk­tas till Tottenham var en stor und­ran. Den and­ra var ett lätt hån­skratt. Men när vi sam­lat tan­kar­na kan bras­se-re­kry­te­ring­en fak­tiskt vi­sa sig va­ra en full­träff. Tottenham var in­te i de­spe­rat be­hov av att för­stär­ka sin star­tel­va och får nu en jo­ker för en prislapp (270 mil­jo­ner kro­nor) som gör chans­ning­en pris­värd. Lucas är ba­ra 25 år och be­sit­ter trots allt sto­ra in­di­vi­du­el­la kva­li­té­er som med en bätt­re slut­pro­dukt kan gö­ra ho­nom till en mat­ch­avgö­ran­de spelare i Pre­mi­er League.

Lu­kas Mou­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.