STJÄR­NAN FÖRSVINNER – MEN ARSENAL HAR LÖST SI­TU­A­TIO­NEN BRA

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Arsè­ne Weng­er och Arsenal har un­der en läng­re tid byggt upp för en job­big 2017/18si­tu­a­tion i och med att Alex­is Sán­chez och Mesut Özil satt på ut­gå­en­de kon­trakt. Med ­ris­ken att för­lo­ra chi­le­na­ren gra­tis i som­mar casha­de Arsenal in på Sán­chez i ja­nu­a­ri. Nu fick man in­te kon­tan­ter men väl Hen­rich Mchitar­jan i ut­byte. När pri­ser stän­digt sti­ger var det en bra lös­ning för Gun­ners. Ar­me­ni­ern har hög ka­pa­ci­tet och chan­sen är stör­re att han får fram den i Ar­se­nals spel­fi­lo­so­fi än un­der Mou­rin­ho i Uni­ted. Med Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang har Arsenal fått in en po­ten­ti­ell stjär­na. Ga­bo­ne­sen har ett li­te tuf­fa­re år bakom sig, men vi minns hur bra han var när han var som bäst i Dort­mund. Au­ba­mey­ang bi­drar med fart och en au­ra som la­get be­hö­ver nu när Sán­chez för­svann. Även om Arsenal tap­pat sin bäs­ta spelare tyc­ker jag att klub­ben pa­re­rat si­tu­a­tio­nen på ett myc­ket bra sätt. De är på papp­ret star­ka­re i dag än i de­cem­ber. Men i som­mar be­hö­ver Arsenal åt­gär­da sitt de­fen­si­va mitt­fält, för­sva­ret och mål­vakts­si­dan för att ut­ma­na.

PRE­MI­ER LEAGUE ARSENAL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.