TVING­A­DE ATT HIT­TA EN MÅL­SKYTT – OCH LOCADIA KAN VA­RA SVARET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Brighton gjor­de ett myc­ket bra som­mar­föns­ter där man hit­ta­de su­per­fyn­det Pa­scal Gross från In­gol­stadt. Mål­pro­duk­tio­nen har dock va­rit ett jät­te­pro­blem för Chris Hughtons gäng. La­get har snit­tat en bit un­der ett mål per match vil­ket är långt från god­känt. Där­för var det na­tur­ligt att fo­kus låg på att för­stär­ka an­fal­let. Jür­gen Locadia från PSV Eind­ho­ven kan bå­de gö­ra och ska­pa mål och han är ett väl­kom­met till­skott. Le­o­nar­do Ul­loa gör kanske in­te så många full­träf­far, men har den sor­tens fy­sis­ka ­när­va­ro som kan öpp­na för lag­kam­ra­ter­na. Ut­ma­ning­en för Hughton blir att få in Locadia bred­vid Mur­ray/Ul­loa ut­an att för­lo­ra de­fen­siv ba­lans – sam­ti­digt som Gross ska ha en nyc­kel­roll. In­te en helt en­kel ek­va­tion.

PRE­MI­ER LEAGUE BRIGHTON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.