GI­ROUD PERFEKT VÄRV­NING NÄR CONTE JAGAT EN NICKSPECIALIST

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

An­to­nio Conte vann li­gan un­der de­butå­ret i Eng­land, men hans re­la­tion med klubbled­ning­en har knap­past va­rit frik­tions­fri när Chel­sea mis­sat den ena värv­ning­en ef­ter den and­ra. I som­ras fick man ”släc­ka brän­der” med se­na köp av Da­vi­de Zap­pacos­ta och ­Da­ni­el Drink­wa­ter på de­ad­li­ne day. I ja­nu­a­ri la­de man be­slag på Ross Barkley för ­re­a­pri­set 15 mil­jo­ner pund. Det var ett vik­tigt till­skott då Chel­sea va­rit aning­en tunt centralt då Tié­moué Ba­kayo­ko in­te le­ve­re­rat. Sam­ti­digt är det svårt att vär­de­ra Barkleys ni­vå då han va­rit ska­dad och in­te nått sin högs­ta ka­pa­ci­tet på fle­ra år. An­to­nio Con­tes jakt på en tar­get­spe­la­re har även gett ru­bri­ker då namn som ­An­dy Car­roll, Pe­ter Crouch och Glenn Mur­ray nämnts. Mot­stån­dar­na har stängt centralt till den grad att Conte känt ett be­hov av en ren nickspecialist. Nu får han i stäl­let in Oli­vi­er Gi­roud och det får an­ses va­ra en myc­ket bra lös­ning jäm­fört med de ti­di­ga­re nämn­da nam­nen.

PRE­MI­ER LEAGUE CHEL­SEA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.