VAN DIJK TUNGT MEN RIMLIGT TAPP – CARRILLO SKA LÖSA MÅLSKYTTET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Sout­hamp­ton har fått fin­na sig i att bli sön­der­köp­ta de se­nas­te sä­song­er­na. Det har va­rit ”tac­ken” för att klub­ben va­rit skick­ligt på att scou­ta. I som­ras stod de emot när ­Li­ver­pool vil­le kö­pa Vir­gil van Dijk. Med en miss­nöjd stjär­na ha­de man in­te nå­got an­nat val än att säl­ja nu i ja­nu­a­ri när bu­den tris­sa­des upp. Att säl­ja van Dijk för 70 mil­jo­ner pund var själv­klart. Sout­hamp­ton har valt att in­te er­sät­ta van Dijk ut­an vän­ta till som­ma­ren. Pel­le­g­ri­no var i stort be­hov av en stri­ker och man hop­pas att man ­hit­tat rätt i ar­gen­ti­na­ren Gui­do Carrillo från Monaco. Han kos­ta­de runt 240 mil­jo­ner kro­nor och för det har Sout­hamp­ton fått en spelare som har en för­må­ga att luk­ta sig till mål­chan­ser­na. Sout­hamp­ton har till­räck­ligt bra lag för att klätt­ra till sä­ker mark, men an­fal­lar­na mås­te pro­du­ce­ra, vil­ket knap­past va­rit fal­let hit­tills bort­sett från ska­dedrab­ba­de Char­lie Aus­tin.

PRE­MI­ER LEAGUE SOUT­HAMP­TON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.