TUNNARE OF­FEN­SIVT – MEN RÄTT AV MOYES ATT STÄRKA MITT­FÄL­TET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

PRE­MI­ER LEAGUE WEST HAM

”Ham­mers” häm­ta­de in ett par högin­tres­san­ta namn i som­ras. Ja­vi­er Her­nán­dez ­an­slöt från Bay­er Le­ver­ku­sen me­dan Mar­ko Ar­nau­to­vic läm­na­de Sto­ke för Lon­don­la­get. ”Chi­cha­ri­to” har in­te bli­vit nå­gon suc­cé och fak­tum är att Ar­nau­to­vic har flyt­tats från ­yt­ter­po­si­tio­nen och ta­git mex­i­ka­nens plats som stri­ker. West Ham har ett ­ma­te­ri­al för att lig­ga hög­re i ta­bel­len och det var na­tur­ligt att nye ma­na­gern Da­vid Moyes val­de att för­stär­ka mitt­fäl­tet där fle­ra spelare un­der­pre­ste­rat. João Mário vär­va­des med höga för­vänt­ning­ar till In­ter för två år se­dan. Han har in­te lyc­kats i Se­rie A, och det här är en chans­värv­ning även om ka­pa­ci­te­ten finns. Ryk­te­na om An­dy Car­roll har va­rit ett li­tet oros­mo­ment för West Ham känns li­te tun­na ut­an sin cen­ter­tank. West Ham har gett från sig Di­a­f­ra Sak­ho och André Ay­ew så of­fen­sivt är la­get tunnare än in­nan fönst­ret öpp­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.