LÅNAD SVENSK SKA HJÄLPA BASKERNA SÄK­RA KON­TRAK­TET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Bort­sett från skick­li­ga Bar­calå­net Mu­nir El Had­da­di (fy­ra mål och fy­ra as­sist i li­gan) har Alavés li­dit svårt av bris­ten på sta­di­ga po­äng­ploc­ka­re. Baskerna har va­rit näst sämst fram­åt av samtliga La Li­ga-gäng un­der förs­ta ka­ta­strof­hal­van av sä­song­en och ha­de ba­ra gjort sju mål på de tret­ton förs­ta mat­cher­na, varav el­va var för­lus­ter. John Gui­det­ti an­län­der emel­ler­tid i ett gynn­samt lä­ge. Alavés har se­dan de­cem­ber skärpt till sig re­jält och hävt sig över ned­flytt­nings­plat­ser­na. Nye trä­na­ren Abe­lar­do vå­ga­de stäl­la om det ti­di­ga­re så de­fen­sivt ori­en­te­ra­de la­get och målskör­den är in­te läng­re nå­got att di­rekt skäm­mas över. Är svens­ken spe­la­ren som kan sta­bi­li­se­ra Alavés mål­skyt­te över tid och hjälpa klub­ben att säk­ra ett nytt kon­trakt? Det ver­kar så. Gui­det­ti är ett am­bi­tiöst lån för lil­la Alavés men han är ock­så en spelare som spring­er, spring­er och spring­er och nu dess­utom ver­kar kom­ma till skott. Lo­jal som få and­ra och har re­dan bli­vit en po­äng­pro­du­cent.

LA LI­GA ALAVÉS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.