TILL­BA­KA TILL 4-4-2 MED ETT AV EU­RO­PAS STARKASTE ANFALLSPAR

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det kän­des ald­rig rik­tigt bra i vint­ras när Di­e­go Si­me­o­ne bör­ja­de ex­pe­ri­men­te­ra. Fem­backs­lin­je, tre­backs­lin­je, mitt­fälts­di­a­man­ter och fan vet. Det var in­te det ­Atlético Madrid vi vant oss att se från den ar­gen­tins­ke trä­na­ren. Nu ver­kar ”El ­Cho­lo” ha kru­pit till­ba­ka till 4-4-2-sy­ste­mets var­ma famn och det fram­står som rimligt med tan­ke på att han nu­me­ra för­fo­gar över ett av Eu­ro­pas starkaste ­anfallspar: An­to­i­ne Gri­ez­mann och Di­e­go Cos­ta där den se­na­re kom­mer att fri­gö­ra ytor till frans­man­nen med sin re­kord­köt­ti­ga spel­stil. Värl­dens bäs­ta ­an­falls­s­vin är ju till­ba­ka i Madrid ef­ter en out­härd­lig pe­ri­od av ovär­di­ga bråk med ti­di­ga­re klub­ben Chel­sea och den lim­bo som Atlético Madrids trans­fer­för­bud sat­te ho­nom i. Klub­ben pa­re­ra­de för­bu­det att vär­va på ett ut­märkt vis ge­nom att hård­nac­kat behålla si­na topp­spe­la­re un­der den kar­ga pe­ri­o­den. Nu när den är över kan be­svi­kel­ser som Vi­et­to, Ga­mei­ro och Gai­tán skep­pas bort sam­ti­digt som Vi­to­lo och Cos­ta för­stär­ker la­get.

LA LI­GA ATLÉTICO MADRID

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.