DE­FEN­SIVT, KOMPAKT, MIND­RE SÅRBART – OCH ÖVERLÄGSET IGEN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Un­der sen­som­ma­ren täv­la­de Eu­ro­pas fot­bollskrö­ni­kö­rer om de mest ödes­mät­ta­de for­mu­le­ring­ar­na om ha­ve­ri­et FC Bar­ce­lo­na. Vem kan kland­ra dem? Det kän­des näs­tan som den yt­ters­ta da­gen för en vanskött klubb vars sty­rel­se age­ra­de allt mer des­o­ri­en­te­rat på trans­fer­mark­na­den. Sam­ti­digt ha­de Re­al Madrid kam­mat hem klub­bens and­ra ra­ka CL­ti­tel. Än­då sit­ter vi där, en halv sä­song se­na­re, med Bar­ce­lo­na som obe­seg­ra­de li­ga­le­da­re drygt 10 (!) po­äng fö­re andra­pla­ce­ra­de Atlético Madrid. Er­nesto Val­ver­de har vik­tat om ka­ta­la­ner­na till ett li­te mer de­fen­sivt och mind­re sårbart Bar­ce­lo­na sam­ti­digt som Mes­si fort­sät­ter pre­ste­ra på en in­ter­ga­lak­tisk ni­vå. De har in­te – spelare för spelare – värl­dens bäs­ta lag läng­re, men är mer kompakt och svår­spe­lat. Vad in­ne­bär Cou­tin­hos an­komst? Frå­gan är om Val­ver­de verk­li­gen vill över­ge det nu­va­ran­de 4–4–2-sy­ste­met, med ett sta­bilt mitt­fälts­block, till för­mån för Bar­ce­lo­nas klas­sis­ka 4–3–3. Blir bras­sen yt­ter (till väns­ter) el­ler er­sät­ter han An­dres Ini­es­ta på mitt­fäl­tet? Svaret är nog... bå­de och, be­ro­en­de på vil­ka Bar­ce­lo­na mö­ter.

LA LI­GA BAR­CE­LO­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.