BRÅK MEL­LAN TRÄ­NA­RE OCH LEDNING FICK DET MESTA ATT STÅ STILL

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

I brist på or­dent­lig trans­fer­ak­ti­vi­tet vad gäl­ler spelare får vi rik­ta in sik­tet hög­re upp i or­ga­ni­sa­tio­nen. Trä­na­re Qui­que San­chez Flo­res har näm­li­gen haft ett sen­sa­tio­nellt stö­kigt ja­nu­a­ri. Sto­ke avi­se­ra­de ti­digt att de såg span­jo­ren som en lämp­lig er­sät­ta­re till den allt mer mi­se­rab­le Mark Hug­hes. San­chez Flo­res var in­te sen att flir­ta till­ba­ka med eng­els­män­nen även om affären till slut gick om in­tet. Följ­den av sned­språng­et? Det slad­dan­de Espa­nyols ledning är in­te över­för­tjus­ta i sin trä­na­res age­ran­de. San­chez Flo­res ska där­för ha fått sin makt kring­sku­ren i frå­gor om ny­för­värv, en­ligt tid­ning­en Mar­ca. Den ki­ne­sis­ke äga­ren Chen Yans­heng ska ha ham­nat i bråk med trä­na­ren som in­te tyc­ker att ”pro­jek­tet Espa­nyol” går till­räck­ligt fort fram­åt. Men led­ning­en lyss­na­de in­te på San­chez Flo­res ut­an sål­de en av la­gets bäs­ta spelare (Ja­vi Fu­e­go) och vägrade in­led­nings­vis att vär­va in någ­ra nya namn. Det bris­tan­de (läs obe­fint­li­ga) sam­ar­be­tet ska ha bi­dra­git till klub­bens in­le­dan­de hand­lings­för­lam­ning un­der ja­nu­a­ri­fönst­ret. Till sist kom dock hår­ding­en Car­los San­chez in som er­sät­ta­re för Fu­e­go, och det var nog nöd­vän­digt.

LA LI­GA ESPA­NYOL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.