ETT AV SERIENS BÄS­TA FÖR­SVARS­SPEL – I AL­LA FALL TILL SOM­MA­REN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Ny­kom­ling­en im­po­ne­rar. Ge­ta­fe är till­ba­ka i fin­rum­met och un­der hös­ten har de sett li­ka osex­igt själv­kla­ra ut i La Li­ga-ko­sty­men som vi van­de oss vid förr om åren, vil­ket den sta­bi­la mit­ten­pla­ce­ring­en för­stås skvall­rar om. Hem­ma­spe­let på lil­la Al­fon­so Pé­rez är i klass med Re­al Madrids på and­ra si­dan stan. Frå­gan är vil­ka det sä­ger mest om... Mål­vak­ten Vi­cen­te Gu­ai­ta har (till­sam­mans med duk­ti­ga mitt­backs­du­on Ca­la/ Da­ko­man) va­rit en ga­rant för ett av seriens bäs­ta för­svars­spel och det var in­te över­ras­kan­de att klub­bar från sten­ri­ka Pre­mi­er League vif­tar med peng­apå­sen. Men Crys­tal Pa­la­ce ser ut att få vän­ta till som­ma­ren vil­ket är bit­ter­ljuvt för för­ortsla­get från Madrid: Gu­ai­ta stan­nar, men noll och in­tet i över­gångs­sum­ma. Loïc Rémys re­nom­mé har fläc­kats ner de se­nas­te sä­song­er­na. Det går dock in­te kom­ma ifrån att frans­man­nen skic­ka­de in fem li­ga­mål på sex star­ter för Las Pal­mas un­der hös­ten. Re­my är ett fint kom­ple­ment till vas­se Áng­el Rodrí­gu­ez och tunga tan­ken Jor­ge Mo­li­na.

LA LI­GA GE­TA­FE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.