BUD­GET­SATS­NING – ING­ET NY­FÖR­VÄRV SER UT SOM NÅ­GON FRÄLSARE

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

På spans­ka blir akro­ny­men för Las Pal­mas S.A.D. Och ja, det har va­rit en led­sam sä­song för ka­na­ri­er­na. Ef­ter att två år på ra­ken över­ras­kat La Li­ga med sin fre­ne­si par­ke­rar de in­för vå­ren på ned­flytt­nings­plats i ta­bel­len. Vik­ti­ge ide­o­lo­gen och trä­na­ren Qui­que Se­tién för­svann in­för sä­song­en, (för de­fen­si­ve) arv­ta­ga­ren Ma­no­lo Mar­quez följ­de in­te lin­jen och läm­na­de ef­ter sex mat­cher. In kom Pa­ko Ay­es­tan vars fi­as­ko­re­sul­tat fick ho­nom spar­kad ef­ter nio mat­cher. Paco Jé­mez, som an­län­de i slu­tet av de­cem­ber, är allt­så Las Pal­mas tred­je trä­na­re för 2017/18. Han har ett di­gert ar­be­te fram­för sig. Den di­sci­pli­ne­ra­de Jé­mez är känd för att kra­ma ut myc­ket ur väl­digt li­te och sä­kert rätt typ av trä­na­re per­son för den bräck­li­ga bud­get­sats­ning Las Pal­mas iscen­satt för att räd­da sä­song­en. Men re­sul­ta­ten har fort­satt pend­la allt för kraf­tigt och ing­et av de många ny­för­vär­ven ser ut som nå­gon frälsare.

LA LI­GA LAS PAL­MAS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.