FÖR­STÄR­KER KOL­LEK­TI­VET HELL­RE ÄN TESTAR PÅ OSÄKRA KORT

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det bor­de egent­li­gen in­te gå. Le­ganés har inga peng­ar, tra­di­tio­ner el­ler sär­skilt bra spelare. Än­då par­ke­rar de ef­ter hal­va sä­song­en på en elf­te­plats i La Li­ga. De har ald­rig köpt en spelare för mer än 30 mil­jo­ner kro­nor, men be­ta­lar säl­lan för ny­för­värv över hu­vud ta­get. Of­tast rik­tar Madrid­gäng­et in sig på bos­man­fall el­ler lån. Så man blir in­te död­ligt över­ras­kad när Le­ganés sit­ter på hän­der­na un­der ett trans­fer­föns­ter. Klub­ben har in­te vär­vat in en en­da me­ri­te­rad spelare i vin­ter. Trä­na­re Ga­ri­ta­no dril­lar hell­re si­na grab­bar i evig­hets­långa för­svars­öv­ning­ar för att stärka det kol­lek­ti­va för­svars­spe­let än att chan­sa på nå­got osä­kert kort. Spe­lar­na får pe­dan­tiskt sam­man­ställd in­for­ma­tion om si­na mot­stån­da­re och pe­da­go­giskt tyd­li­ga or­der att föl­ja. Det har gett re­spek­tin­gi­van­de re­sul­tat: ba­ra Atlético Madrid, Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid har släppt in fär­re mål än la­get un­der sä­song­en. Sett till re­surs­för­del­ning är det ex­tra­or­di­närt att Le­ganés mer än väl mat­char Zi­nedi­ne Zi­da­nes mil­jard­byg­ge vad gäl­ler de­fen­si­va pre­sta­tio­ner.

LA LI­GA LE­GANÉS

Le­ga­nes har, fö­ga för­vå­nan­de, suttit på hän­der­na un­der vin­terns föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.