EN RE­DAN BRÄCKLIG DE­FEN­SIV BLEV ÄN­NU SVAGARE – OBEGRIPLIGT

2 Sil­ly Se­a­son-be­tyg:

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

En av hös­tens och vin­terns sto­ra be­svi­kel­ser. Re­al So­ci­e­dad för­fo­gar egent­li­gen över en väl­ba­lan­se­rad och spet­sig trupp, men sä­song­en är så här långt ett ha­ve­ri. Vin­tern har va­rit plåg­sam att föl­ja och baskerna läc­ker re­jält bak­åt. Spe­lar­na ver­kar ha tap­pat mo­det och för­tro­en­det för trä­na­re Eu­se­bio Sacristán: ing­et lag har för­lo­rat led­ning­en så många gång­er som Re­al So­ci­e­dad. Of­fen­si­ven kan man in­te kla­ga på, sär­skilt som köt­ti­ge Wil­li­an José fort­sät­ter va­ra en på­lit­lig mål­skytt och unge ta­lang­en Mi­kel Oy­ar­za­bal ex­plo­de­rat. Men de­fen­si­ven, som allt­så va­rit hor­ri­bel, blir knap­past bätt­re av att la­gets bäs­ta mitt­back Íñi­go Mar­tí­nez läm­nar för lo­kal­ri­va­ler­na Athletic Bilbao. Det sorg­li­ga är att So­ci­e­dad ha­de be­hövt för­stär­ka för­sva­ret även om Mar­ti­nez va­rit kvar. Be­slu­tet att åt­minsto­ne ta in Hector Mo­re­no är vet­tigt och vik­tigt, men räc­ker det?

LA LI­GA RE­AL SO­CI­E­DAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.