FICK (FÖR) BRA BE­TALT – OCH HAR IN­TE ENS SATT SPRÄTT PÅ HÄLFTEN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Ing­en sä­ger väl nej till ett över­pris? Cédric Ba­kam­bu var Vil­lar­re­als bäs­te mål­skytt – en duk­tig spelare! – men när ki­ne­ser­na er­bju­der 400 mil­jo­ner kro­nor för kon­go­le­sen är det ba­ra att lyf­ta på hat­ten och säl­ja. Vil­lar­re­al har in­te vär­vat in nå­gon tyd­lig er­sät­ta­re, nye Ro­ger Mar­ti­nez är mer för fram­ti­den, men den res­te­ran­de spelar­trup­pen har täckt upp på ett ut­märkt sett. Klub­ben vann fy­ra av de fem förs­ta li­ga­mat­cher­na se­dan Ba­kam­bu för­svann och spe­lar­na har de­lat på målskyttet. För att sats­ning­en mot Champions League skul­le kän­nas helgju­ten är käns­lan att nå­got yt­ter­li­ga­re klass­namn till an­fal­let ha­de behövts, men Vil­lar­re­al är en klubb som hell­re lå­ter Mar­ti­nez växa in i det än att smäl­la en stor del av bud­ge­ten på en ny an­fal­la­re. I stäl­let får Enes Ünal (till­ba­ka från lån), Car­los Bac­ca, De­nis Che­rys­hev och de and­ra allt­så de­la på mål­bör­dan till­sam­mans med Mar­ti­nez. För öv­rigt får det myc­ket unga Vil­lar­re­al in väl­be­höv­lig ru­tin på mitt­fäl­tet i tryg­ga far­bro­dern Ja­vi Fu­e­go.

LA LI­GA VIL­LAR­RE­AL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.