HAFT FO­KUS PÅ ATT FÅ BEHÅLLA TRUP­PEN, MEN I BE­HOV AV SPETS

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

BUN­DE­S­LI­GA AUGSBURG

Gjort en ovän­tat bra sä­song så det har in­te va­rit hög­pri­o­ri­te­rat med värv­ning­ar un­der fönst­ret. Fo­kus har sna­ra­re va­rit på att behålla spelare. Al­fred Finn­bo­ga­son, som gjor­de ett suc­céår i all­svens­kan och Helsing­borg 2012, le­der la­gets in­ter­na skyt­te­li­ga på el­va bal­jor och är gi­vet­vis gi­ven för Is­land i VM i som­mar. Ett an­nat ut­rops­tec­ken har va­rit Mi­chael Gre­gotisch. Ös­ter­ri­ka­ren har re­dan tan­ge­rat sin målskörd från för­ra sä­song­en och har ut­veck­lats till en av he­la Bun­de­s­li­gas mest spän­nan­de spelare. Trup­pen är i öv­rigt ska­de­fri så någ­ra värv­ning­ar har, helt en­kelt, in­te rik­tigt behövts. Augsburg har där­e­mot gjort sig av med en hel drös spelare. Bland an­nat har Kon­stan­ti­nos Sta­fy­li­dis, som ba­ra gjor­de två in­hopp un­der hös­ten, lämnat på lån för Sto­ke. Unge Erik Thom­my har sålts till Stuttgart och he­la fem spelare har lå­nats ut. Augsburg har un­der sä­song­en haft en ten­dens att krys­sa li­te väl många mat­cher, så yt­ter­li­ga­re nå­gon spelare med spets­kva­li­té­er är någon­ting som bör tit­tas ef­ter till som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.