PRI­O­RI­TE­RAT BAI­LEY, MEN STAN­NAR HAN LÄNG­RE ÄN TILL I SOM­MAR?

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Bay­er Le­ver­ku­sen har gjort en all­de­les för­träff­lig höst, men har va­rit be­tyd­ligt lug­na­re i transferfönstret. Ing­en spelare in, och ba­ra en spelare ut. Det hand­lar då om mitt­bac­ken André Ra­mal­ho. Bras­sen kom till Bay­er Le­ver­ku­sen från RB Salz­burg 2015, men har haft svårt att få spel­tid och åter­vän­der nu till den ös­ter­ri­kis­ka klub­ben till en kost­nad för cir­ka sju mil­jo­ner kro­nor. Utrops­teck­net i Bay­ern un­der hös­ten har an­nars va­rit Le­on Bai­ley. Ja­mai­ca­nen ha­de en trög förs­ta sä­song, men har ex­plo­de­rat un­der den förs­ta hal­van av hans and­ra sä­song. 20-åring­en är vrål­snabb, tek­nisk och har ett bra skott. Pri­o­ri­tet un­der vin­tern har för Le­ver­ku­sen va­rit att behålla Bai­ley. Det blir nog be­tyd­ligt svå­ra­re i som­mar, då Chel­sea an­mält ett se­ri­öst in­tres­se. Även Ke­vin Vol­land har en fin höst bakom sig och är la­gets bäs­ta mål­skytt i Bun­de­s­li­ga. Lösa rap­por­ter har pla­ce­rat ho­nom i Bay­ern Mün­chen men det blir, åt­minsto­ne, en vår till på BayA­re­na. An­nars är trup­pen i stort sett ska­de­fri, vil­ket är en an­led­ning till att för­stärk­ning­ar in­te rik­tigt behövs.

BUN­DE­S­LI­GA BAY­ER LE­VER­KU­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.