194 CENTIMETER WAG­NER TAR MED SIG EN HELT NY DIMENSION

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

BUN­DE­S­LI­GA BAY­ERN MÜN­CHEN

Ro­bert Le­wan­dowski har spe­lat match, ef­ter match, ef­ter match, ef­ter match, ef­ter match. Po­lac­ken är för­vis­so en av värl­dens ab­so­lut bäs­ta an­fal­la­re, men ing­en – ing­en! – kla­rar av att spe­la oav­bru­tet i al­la täv­ling­ar. Med Tho­mas Mül­ler med da­lan­de form och en del ska­de­be­kym­mer var pri­o­ri­tet ett un­der vin­ter­fönst­ret att få in en till an­fal­la­re, och det har man ju lyc­kats med. Sandro Wag­ner är ing­et stjärn­namn likt Ney­mar el­ler Ro­me­lu Luka­ku, men för pris­sum­man får det än­då ses som en väl­digt bra af­fär. Wag­ner är lång, en re­dig box­an­fal­la­re, som in­te ba­ra ger av­last­ning till Le­wan­dowski högst upp – han tar dess­utom med sig en helt ny dimension in till Bay­ern. Fast­nar la­get nå­got en match? Svårt att kom­ma nå­gon­stans på sista tred­je­del? Släng in Wag­ner och låt ho­nom, med si­na 194 centimeter, stång­as i luf­ten. I öv­rigt då? Bay­ern har ju bytt stra­te­gi nå­got och vär­var, nu­me­ra, i stort sett ba­ra ofär­di­ga su­per­ta­lang­er. I som­mar an­slu­ter Le­on Go­retz­ka, 22, från Schal­ke 04 helt gra­tis. Det är en box till box-mitt­fäl­ta­re som kan bli en av Bay­erns bäs­ta mitt­fäl­ta­re på väl­digt, väl­digt länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.