TID FÖR ENG­LAND

Fem lag stor­mar fram i Champions League

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning - Hen­rik Lund­gren

Fem eng­els­ka lag är kla­ra för åt­ton­dels­fi­nal. Re­dan det är hi­sto­riskt. Nu kan la­gen slå yt­ter­li­ga­re ett rekord ge­nom att al­la nå kvarts­fi­nal.

– Jag kan sä­ga att al­la de här la­gen kan vin­na Champions League, sä­ger för­re stor­stjär­nan Mi­chael Owen.

Fot­bol­len för­änd­ras snabbt. I Sportbladets Champions League-bi­bel som kom ut i sep- tem­ber 2017 sat­tes ru­bri­ken ”Eng­land grä­ver sin egen grav”. Och det var ing­et fel på den hel­ler. I ar­ti­keln gav Ga­reth Ba­le sin syn på var­för allt fär­re, om nå­got, Pre­mi­er Le­a­gu­e­lag lyc­ka­des ta sig för­bi ens en kvarts­fi­nal i värl­dens störs­ta klubb­tur­ne­ring.

– Det är Pre­mi­er League själ­va som är or­sa­ken till det. Du mås­te ge 100 pro­cent i var­je match i den eng­els­ka li­gan, el­ler så för­lo­rar du. I den spans­ka li­gan kan du re­dan i pa­us mot bot­ten­la­gen släp­pa på ga­sen och än­då vin­na en­kelt, för­kla­ra­de den eng­els­ka Re­al Madrid-stjär­nan.

Tre må­na­der se­na­re ha­de Man­ches­ter Ci­ty, Man­ches­ter Uni­ted, Li­ver­pool och Tottenham vun­nit si­na re­spek­ti­ve Champions League-grup­per, me­dan Chel­sea slu­ta­de tvåa i sin och än­då gick vi­da­re. Re­al Madrid och Ga­reth Ba­le? Tja, när åt­ton­dels­fi­na­ler­na ska till att bör­ja är de re­ge­ran­de Champions

Mi­chael Owen: Det här ta­lar för de eng­els­ka la­gen

MAN­CHES­TER UNI­TED

José Mou­rin­hos fot­bollstak­tik är kanske in­te det al­la äls­kar he­la ti­den, men det pas­sar perfekt för Champions League. Han har full­än­dat tak­ti­ken med en so­lid de­fen­siv och snab­ba spel­vänd­ning­ar och det har gett ho­nom två Champions League-tit­lar. Han kan vin­na igen med Uni­ted i vår.

CHEL­SEA

De har en grym trä­na­re i An­to­nio Conte och spe­lar ock­så med snab­ba spel­vänd­ning­ar som pas­sar så bra i den här tur­ne­ring­en.

League-mäs­tar­na ba­ra fy­ra i spans­ka li­gan, och Ba­le har hel- och halv­ska­dad ba­ra lyc­kats spe­la åt­ta mat­cher från start. I grupp­spe­let mot hans gam­la klubb Tottenham släpp­te Re­al Madrid så myc­ket på ga­sen att de ba­ra tog en po­äng på två mat­cher.

Sam­ti­digt, det är nu det ro­li­ga, och det svå­ra, bör­jar. De tre se­nas­te sä­song­er­na har Eng­land haft tre lag i åt­ton­dels­fi­nal. Men 2014/15 åk­te al­la ut där. Året där­på gick en­dast Man- ches­ter Ci­ty vi­da­re. Och i fjol var det ba­ra Lei­ces­ter som kla­ra­de av det.

– PSG och Bar­ce­lo­na är starka. Och jag tip­par att Bay­ern Mün­chen och Re­al Madrid kom­mer va­ra med och slåss om det ock­så. Men de eng­els­ka la­gen ska kän­na att de är med och faj­tas om ti­teln. Jag för­vän­tar mig att se minst ett eng­elskt lag i fi­nal, sä­ger Mi­chael Owen till BT Sport.

Det fak­tum att Man­ches­ter Ci­ty spring­er iväg i li­ga­ta­bel­len kan bli en an­led­ning till eng­els­ka fram­gång­ar.

– Jag har in­te sett ett eng­elskt lag spe­la så bra i Champions League på många år, som Gu­ar­di­o­las lag gör nu. Och de är så do­mi­nan­ta i li­gan att det kan kom­ma till ett lä­ge där de kan fo­ku­se­ra en­bart på Champions League, sä­ger Owen.

MAN­CHES­TER CI­TY

De and­ra eng­els­ka la­gen kan få det svårt med det hår­da mat­chan­det i li­gan. Men Ci­ty kan vin­na den ti­digt och det kan bli av­gö­ran­de för de­ras Champions League-hopp.

LI­VER­POOL

Även om det ser omöj­ligt ut för dem att vin­na i år så är det lag Jur­gen Klopp har nu bätt­re än det Li­ver­pool som vann fi­na­len 2005. Pro­ble­met är för­svars­spe­let för­stås, men en sak som Li­ver­pool har med sig är An­fi­eld-fak­torn. Det finns kväl­lar då mot­stån­dar­na in­te kla­rar av stäm­ning­en på den are­nan.

TOTTENHAM:

De för­tjä­nar allt be­röm för att ha vun­nit en grupp med Re­al Madrid och Bo­rus­sia Dort­mund. Men de har in­te va­rit i den här si­tu­a­tio­nen för­ut, och det är svårt att sä­ga hur de kom­mer att re­a­ge­ra om det blir tajt spel i en se­mi­fi­nal. Käl­la: BT Sport

13–14 FEB­RU­A­RI 2018 Åt­ton­dels­fi­na­ler, förs­ta mat­chen 20–21 FEB­RU­A­RI 2018 Åt­ton­dels­fi­na­ler, and­ra mat­chen 3–4 APRIL 2018 Kvarts­fi­na­ler, förs­ta mat­chen

10–11 APRIL 2018 Kvarts­fi­na­ler, and­ra mat­chen 24–25 APRIL 2018 Se­mi­fi­na­ler, förs­ta mat­chen 1–2 MAJ 2018 Se­mi­fi­na­ler, and­ra mat­chen 26 MAJ 2018 Fi­nal på Olym­pi­a­sta­di­on. Se­nast ett eng­elskt lag vann Champions League var 2012 då Chel­sea be­seg­ra­de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.