COU­TIN­HO: DAGS FOR ETT NYTT AVENTYR

Jür­gen Klopp vil­le in­te gö­ra om sitt miss­tag. Philip­pe Cou­tin­ho vil­le in­te mis­sa sin dröm. Nu är bra­si­li­a­na­ren värl­dens näst dy­ras­te fotbollsspelare – tack va­re ett brev.

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

När In­ter vär­va­de en då 16-årig Philip­pe Cou­tin­ho från Va­sco da Ga­ma 2008 ta­la­de klub­ben om att ”Cou­tin­ho är Inters fram­tid”. Tio år se­na­re är bra­si­li­a­na­ren ba­ra ett min­ne­blott för Mi­la­no-klub­ben.

Se­dan Li­ver­pool köp­te mitt­fäl­ta­ren för 83 mil­jo­ner kro­nor 2013 har den lil­le ma­gi­kern spe­lat till sig en an­falls­plats i bra­si­li­ans­ka lands­la­get, ta­gits ut i Pre­mi­er Le­a­gues bäs­ta el­va och nu fått ige­nom sin dröm­flytt.

Den 6 ja­nu­a­ri pre­sen­te­ra­des Cou­tin­ho som FC Bar­ce­lo­na-spelare.

Över­gångs­sum­man? 1,2 mil­jar­der kro­nor – och upp till 1,5 mil­jar­der kro­nor be­ro­en­de på hur bra Cou­tin­ho pre­ste­rar.

– Jag är väl­digt, väl­digt glad. Jag har all­tid sagt att det här är en dröm och jag är över­lyck­lig över att va­ra här. Det är helt otro­ligt att jag kom­mer le­va med mi­na ido­ler, ­spelare som har haft en enorm kar­riär, som till ex­em­pel Leo Mes­si, Lu­is Suá­rez, Ge­rard Piqué, Andrés Ini­es­ta­och Ser­gio Bus­quets. Jag är så glad över att få spe­la med dem.

Men vad var det som fick Cou­tin­hos kar­riär att vän­da? Som ung kom han från den fat­ti­ga fa­ve­lan till fut­sal-va­ri­an­ter – bå­de in­om­hus och ute på ga­tan – men vil­le ald­rig spe­la rik­tig fot­boll. När Va­sco da Ga­ma bjöd in ho­nom­till trä­ning tve­ka­de han. När han väl gick dit ­bör­ja­de han grå­ta. Det var först när pap­pa följ­de med som stöd som Philip­pe Cou­tin­ho kla­ra­de av mer än upp­värm­ning­en.

– På min förs­ta trä­ning grät jag ef­tersom jag var så blyg. Jag var ny i la­get, al­la and­ra kän­de varand­ra så jag kän­de mig bå­de obe­kväm och li­te ut­an­för. Det var först när vi bör­ja­de spe­la som allt blev nor­malt. Blyg­he­ten släpp­te och jag ha­de kul.

Trots den för­sik­ti­ga star­ten var det ald­rig någ­ra tvi­vel om hans ta­lang som ung. På fut­sal­pla­nen flöt han ige­nom mot­stån­dar­för­svar. På fot­bolls­pla­nen togs han ut i Bra­si­li­ens ung­doms­lands­lag till­sam­mans med bland an­nat Ney­mar.

Men me­dan lands­lagskol­le­gans kar­riär gick spikrakt från San­tos till Bar­ce­lo­na tog Cou­tin­hos kar­riär en an­nan väg. Via In­ter och en ut­lå­ning till Espa­nyol kom vänd­ning­en i stäl­let i Li­ver­pool.

Fick sitt brev – av­gjor­de mat­chen

In­för var­je match bru­ka­de Bren­dan Rod­gers sam­la spe­lar­na i om­kläd­nings­rum­met. Där läs­te han upp ett brev från spe­lar­nas ­an­hö­ri­ga som ett slags mo­ti­va­tions­tal. Och tu­ren ha­de kom­mit till Cou­tin­ho. – Jag var så ängs­lig över att det var min tur och att trä­na­ren skul­le lä­sa ett brev från min mam­ma. Jag vän­ta­de och vän­ta­de och trä­na­ren ha­de pra­tat med mam­man till al­la spe­la­rei la­get, läst upp ett brev från dem in­för var­je match och till slut ha­de tu­ren kom­mit till mig, minns Philip­pe Cou­tin­ho.

Det var in­för hem­ma­mö­tet med Man­ches­ter Ci­ty 2014 bre­vet läs­tes upp. 90 mi­nu­ter se­na­re ha­de han av­gjort med att bor­ra in det av­gö­ran­de må­let i en 3–2-se­ger.

Lu­is Suá­rez ut­såg det till årets mål och Cou­tin­ho själv såg det som vänd­punk­ten.

– Jag viss­te ju in­te att det var min tur att få bre­vet upp­läst från trä­na­ren, men se­dan sa han hen­nes namn och jag blev verk­li­gen över­väl­di­gad. Hon sa att hon äls­ka­de mig, var stolt och att hon sak­na­de mig. Det var mer, men det var or­den jag be­höv­de hö­ra.

Cou­tin­ho be­skri­ver det som att den trygg­he­ten var allt som be­höv­des.

– Bre­vet fyll­de mig med själv­för­tro­en­de. Till och med de and­ra spe­lar­na blev li­te käns­lo­sam­ma – vil­ket vi al­la blev li­te grann var­je vec­ka.

”Fe­let var hans själv­för­tro­en­de”

Där­för var det kanske in­te så kons­tigt att när över­gång­en till Bar­ce­lo­na blev verklighet pling­a­de det till i Bren­dan Rod­gers te­le­fon bor­ta i Glas­gow. Ett med­de­lan­de från värl­dens näst ­dy­ras­te fotbollsspelare.

– När jag vär­va­de ho­nom spe­la­de han in­te alls i In­ter. Folk ifrå­ga­sat­te om han var stor och stark nog. Men jag såg en ar­ton­å­ring om­ring­ad av världs­spe­la­re i In­ter och tyck­te att han ha­de de tek­nis­ka kva­li­te­ter­na och viss­te att fy­si­ken skul­le kom­ma. Vi har hål­lit kon­takt he­la ti­den se­dan vi skil­des åt, men fe­let in­nan han kom till Li­ver­pool var att han in­te ha­de nå­got själv­för­tro­en­de.

Den snab­ba tek­nis­ka fut­sal-tek­ni­ken kom väl till pass i ett of­fen­sivt Li­ver­pool.

Och re­dan vå­ren 2014 bör­ja­de det pra­tas om klub­bar som Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid.

– Om du tit­tar på hur han spe­lar nu så ser det ex­akt li­ka­dant ut som när han var en el­va­å­rig poj­ke och syns i vi­de­oklipp där han spe­lar fut­sal. Det är ex­akt li­ka­dant, han be­höv­de ba­ra li­te för­tro­en­de, tyc­ker Cel­ticträ­na­ren.

Ef­ter­trä­da­ren i Li­ver­pool, Jür­gen Klopp, har vis­ser­li­gen bli­vit av med en nyc­kel­spe­la­re, men sam­ti­digt fyllt sin klubbs kas­sa­kis­ta med mil­jard­be­lopp.

Un­der sin tid i Dort­mund tap­pa­de han Ma­rio Göt­ze till Bay­ern Mün­chen på en bil­lig ut­köpsklau­sul. Som­ma­ren ef­ter gick Ro­bert Le­wan­dowski gra­tis till sam­ma klubb. Där och då var det rätt val, tyck­te Klopp. Med ­fa­cit på hand föll Dort­mund från Cham­pi­ons League-fi­na­list till mit­ten­lag i Bun­des­li­ga och Klopp läm­na­de.

När se­dan Philip­pe Cou­tin­ho i som­ras för­kla­ra­de att han var in­tres­se­rad av att gå till Bar­ce­lo­na in­såg tys­ken att lop­pet var mer ­el­ler mind­re för­lo­rat. Men nu ha­de Klopp gjort sin läxa: – Det var ing­en hem­lig­het att Philip­pe vill gö­ra den här flyt­ten re­dan i ju­li. Men vi lyc­ka­des hål­la ho­nom kvar över som­mar­fönst­ret och hop­pa­des kun­na över­ty­ga ho­nom att stan­na. Men han var hund­ra pro­cent sä­ker: Bar­ce­lo­na var hans sto­ra dröm.

Bras­sen gjor­de ett im­po­ne­ran­de halv­år till i Li­ver­pool och sål­des se­dan för ett mil­jard­be­lopp i ja­nu­a­ri. Peng­ar­na har ­Li­ver­pool ­re­dan in­ve­ste­rat i spelare som Vir­gil van Dijk och Na­by Kei­ta (an­slu­ter i som­mar).

– Vi har ald­rig va­rit i ett bätt­re lä­ge och kom­mer att an­vän­da vår stor­lek och eko­no­mis­ka styr­ka till att växa. Till­sam­mans med ägar­na kom­mer vi att in­ve­ste­ra i la­get för att gö­ra det än­nu star­ka­re, sä­ger Klopp.

Suá­rez köp­te grann­hu­set

Där­ef­ter sat­te sig Cou­tin­ho på pla­net mot Spa­ni­en med sin agent.

Daily Mail fick en ex­klu­siv in­blick i en av fot­bolls­hi­sto­ri­ens störs­ta af­fä­rer och ra­da­de upp skä­len bakom flyt­ten. Cou­tin­ho ha­de pra­tat med lands­man­nen Pau­lin­ho som hyl­lat­at­mo­sfä­ren i Bar­ce­lo­na. Lucas Lei­va över­ty­ga­de ho­nom om att mis­sat Champions League-spel un­der vå­ren ba­ra skul­le gö­ra­ho­nom mer ut­vi­lad till VM i Ryss­land i som­mar. Och för­re lag­kam­ra­ten i Li­ver­pool, Lu­is Suá­rez, ha­de re­dan köpt hu­set bred­vid sitt eget för att en dag kun­na bli gran­nar.

– Lu­is såg att hu­set bred­vid ho­nom blev ­le­digt och även om han då in­te viss­te med ­sä­ker­het att jag skul­le kom­ma så gil­la­de han tan­ken. Det är en väl­digt vän­lig gest från ­ho­nom. Vi har sett bil­der på hu­set och ut­sik­ten ser fan­tas­tisk ut. Vi hål­ler kon­tak­ten nu he­la ti­den och jag ser fram emot att få se ­hu­set till­sam­mans med min fa­milj. Jag är ­sä­ker på att Lu­is kom­mer hjälpa oss att kän­na­oss som hem­ma.

Vi­da­re be­rät­ta­de 25-åring­en att vetska­pen om att han in­om ett par da­gar kun­de va­ra Barça­spe­la­re gjor­de att han knappt kun­de sova. Cou­tin­ho ha­de bör­jat dröm­ma om Bar­ce­lo­na se­dan han som li­ten poj­ke såg Ro­nal­din­ho bril­je­ra i klub­ben.

– Jag gav hund­ra pro­cent var­je gång jag spe­la­de för Li­ver­pool. I fem år gav jag allt jag ha­de. Jag äls­kar den klub­ben, men nu är det dags för ett nytt även­tyr. Jag har så många min­nen och så många att tac­ka i Li­ver­pool. Jag för­står ock­så stor­le­ken på upp­gif­ten fram­för mig, kost­na­den för affären och dess be­ty­del­se – men det här hand­lar om am­bi­tio­ner och dröm­mar. Jag vill spe­la med den ­bäs­te spe­la­ren i värl­den.

Cou­tin­ho syf­tar för­stås på Lio­nel Mes­si, spe­la­ren han från förs­ta par­kett på Camp Nou såg gö­ra fy­ra mål i ett der­by mot Espa­nyol, dit Cou­tin­ho var ut­lå­nad för att byg­ga själv­för­tro­en­de från miss­lyc­kan­det i In­ter. Nu är verk­lig­he­ten en an­nan. Nu är han en del av FC Bar­ce­lo­na själv. Där näs­ta ka­pi­tel ska skri­vas.

”HON SA ATT HON ÄLS­KA­DE MIG OCH SAK­NA­DE MIG – DET VAR VAD JAG BE­HÖV­DE”

”Han kom in, ut­veck­la­des och blev en rik­tigt bra fot­bolls­li­ra­re. En fan­tas­tisk spelare och öd­mjuk män­ni­ska”, sä­ger Philip­pe Cou­tin­hos ti­di­ga­re ­trä­na­re Bren­dan Rod­gers om bra­si­li­a­na­ren. Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.