SÄNKNINGEN AV HMS PRIN­CE OF WA­LES OCH HMS RE­PUL­SE

Sjökrig - - Styrka Z I Sydkinesiska Havet -

Ja­pan ha­de be­dri­vit krig mot Kina se­dan 1937 och an­föll sov­je­tiskt ter­ri­to­ri­um i au­gusti 1939. De blev slag­na av sov­je­tis­ka styr­kor un­der led­ning av Zju­kov, den fram­ti­da hjäl­ten från de hår­da stri­der­na mot Hit­ler på Öst­fron­ten. I sep­tem­ber 1940 an­föll ja­pa­ner­na In­do­ki­na (Nord­vi­et­nam) för att stop­pa över­fö­ring­en av mi­li­tärt ma­te­ri­el från det fransk­kon­trol­le­ra­de Vi­et­nam till be­fri­el­se­ar­mén i Kina. Den 27 sep­tem­ber un­der­teck­na­de Ja­pan en mi­li­tär al­li­ans med Tyskland och Ita­li­en. Ja­pan ham­na­de då au­to­ma­tiskt i krig med Eng­land. Framåt hös­ten 1941 bör­ja­de Ja­pan upp­fö­ra sig allt mer ag­gres­sivt i om­rå­det. Pla­nen var att ex­pan­de­ra i Sydkinesiska ha­vet och in­för­li­va allt ifrån Gil­ber­tö­ar­na i öst till Thai­land i väst.

Eng­land och USA såg med oro­li­ga ögon på ut­veck­ling­en, och i bör­jan av de­cem­ber 1941 skic­ka­de den eng­els­ka re­ge­ring­en styr­ka G, be­stå­en­de av slag­skep­pet HMS Prin­ce of Wa­les och den tunga krys­sa­ren HMS Re­pul­se, till Sing­a­po­re som svar på den japanska ag­gres­sio­nen – och för att för­sva­ra de brit­tis­ka in­tres­se­na i ko­lo­nin. Det var ock­så vik­tigt att vi­sa Austra­li­en och Nya Ze­e­land att man vil­le hjäl­pa till med för­sva­ret av de­ras om­rå­den ef­ter att de län­der­na skic­kat sto­ra trupp­styr­kor till Nord­af­ri­ka för att hjäl­pa eng­els­män­nen i stri­den mot ita­li­e­nar­na.

Med det helt nya slag­skep­pet skul­le de väga upp de japanska flott­styr­kor­na i om­rå­det. HMS Re­pul­se var en ål­der­sti­gen, tung krys­sa­re som byggts un­der förs­ta världskriget. Även om den var mo­der­ni­se­rad fle­ra gång­er sak­na­de den bland an­nat ef­fek­tivt tor­ped­för­svar och be­pans­ra­de däcks­plå­tar som kun­de tå­la träf­far från flyg­bom­ber. Förutom de här två far­ty­gen skul­le ock­så han­gar­far­ty­get HMS In­do­mi­tab­le sör­ja för luft­skydd av styr­kan. Han­gar­far­ty­gen gick på grund vid Kingston och blev lig­gan­de i två vec­kor fram till re­pa­ra­tio­nen i Nort­h­folk, Virginia. Förutom de här far­ty­gen kom de fy­ra ja­gar­na HMS Elect­ra, HMS Ex­press, HMS En­coun­ter och HMS Ju­pi­ter till Sing­a­po­re den 2 de­cem­ber. När styr­kan kom till Sing­a­po­re döp­tes den om till Styr­ka Z. Se­dan ti­di­ga­re be­fann sig de lät­ta krys­sar­na HMS Dur­ban, HMS Da­nae, HMS Dra­gon, HMS Mau­ri­ti­us och ja­gar­na HMS Strong­hold, HMS En­coun­ter och HMS Ju­pi­ter i Sing­a­po­re. Utö­ver den här styr­kan be­fann sig den tunga krys­sa­ren HMS Ex­e­ter, två jagare, HMS Scout och HMS Tha­net, den ne­der­länds­ka lät­ta krys­sa­ren Ja­va och fy­ra ame­ri­kans­ka jagare ( Whip­pet, John D. Ed­wards, Ed­sall och Al­den) ba­ra tre da­gars seg­lats bort.

Den 7 de­cem­ber an­föll ja­pa­ner­na den ame­ri­kans­ka flott­ba­sen i Pearl Har­bor och sänk­te och ska­da­de sto­ra de­lar av den ame­ri­kans­ka flottan. Tär­ning­en var kas­tad. Ja­pan var i krig med USA.

När det blev känt för ja­pa­ner­na att eng­els­män­nen skic­kat ett av si­na ny­as­te slag­skepp till Sing­a­po­re, skic­ka­de de 36 Mitsubishi G4M Bet­ty-tor­ped­bomb­flyg­plan till Sai­gon och Thu Dau Mot-ba­ser­na i Vi­et­nam. Här trä­na­de de i syf­te att bom­ba de eng­els­ka far­ty­gen.

Re­dan da­gen ef­ter an­fal­let mot Pearl Har­bor, den 8 de­cem­ber, an­föll japanska flyg­plan Sing­a­po­re. De or­sa­ka­de mi­ni­mal för­stö­rel­se och ing­et av de sto­ra far­ty­gen träf­fa­des. Sam­ti­digt gick sto­ra am­fi­bi­e­styr­kor till an­fall mot Ma­laya. De brit­tis­ka styr­kor­na på ön blev hårt pres­sa­de och be­höv­de und­sät­tas för att in­te bli över­kör­da.

Styr­ka Z, be­stå­en­de av HMS Prin­ce of Wa­les, HMS Re­pul­se och ja­gar­na Elect­ra, Tene­dos, Ex­press och Vam­pi­re, sat­tes in för att an­fal­la de japanska in­va­sions­styr­kor­na. Den 8 de­cem­ber kloc­kan 17.10 seg­la­de styr­kan från Sing­a­po­re med kurs mot Ma­laya. De brit­tis­ka flyg­styr­kor­na i om­rå­det ha­de in­te så stor räck­vidd att de kun­de ge ef­fek­tivt luft­stöd. Nu var det så att inga flyg­plan ti­di­ga­re ha­de sänkt far­tyg av den här stor­le­ken, och det an­togs där­för att de var

im­mu­na mot fly­gan­grepp.

Ti­digt på mor­go­nen den 9 de­cem­ber pas­se­ra­de styr­kan på öst­ra si­dan av An­am­baö­ar­na och upp­täck­tes här av den japanska ubå­ten I- 65. Brit­ter­na ha­de in­te in­sett att de var upp­täck­ta och blev ob­ser­ve­ra­de. Ubå­ten följ­de far­ty­gen i he­la fem tim­mar och rap­por­te­ra­de till­ba­ka till ba­sen om dess rö­rel­ser. Det led­de till att den japanska in­va­sions­styr­kan var­na­des, och man skic­ka­de hu­vud­de­len av si­na far­tyg till­ba­ka till ba­sen Cam Ranh Bay i In­do­ki­na.

När be­ske­det om den brit­tis­ka styr­kan nåd­de den 22:a luft­flot­til­jens hög­kvar­ter, höll man på att las­ta bomb­flyg­pla­nen med bom­ber för ett nytt an­fall mot Sing­a­po­re. Bom­ber­na byt­tes ut mot tor­pe­der, men det tog li­te tid och flyg­pla­nen var in­te re­do att lyf­ta vid sex­ti­den.

All­de­les in­nan sol­ned­gång­en, vid halv sex­ti­den, upp­täck­tes styr­ka Z av tre Aichi E13a-sjö­flyg­plan (Ja­ke) som skic­kats upp med ka­ta­pult från krys­sar­na Yu­ra, Ki­nu och Ku­ma­no. De följ­de styr­kan i en halv­tim­mas tid in­nan de mås­te av­bry­ta och vän­da till­ba­ka på grund av bräns­lebrist.

Vid halv sju-ti­den skic­ka­des HMS Tene­dos till­ba­ka till Sing­a­po­re på grund av be­grän­sad bräns­le­ka­pa­ci­tet.

Ja­pa­ner­na för­sök­te sig på ett natt­an­fall, ef­tersom de fruk­ta­de att brit­ter­na skul­le hit­ta res­ten av in­va­sions­styr­kan, men då­ligt vä­der gjor­de att de in­te hit­ta­de fi­en­den, och tor­ped­flyg­pla­nen åter­vän­de till Sai­gon och Thu Dau Mot-ba­ser­na vid mid­natt.

Den nat­ten kom de brit­tis­ka och japanska flott­styr­kor­na så nä­ra varand­ra som fem nau­tis­ka sjö­mil ut­an att upp­täc­ka motparten. Trots att HMS Prin­ce of Wa­les var ut­rus­tad med ra­dar fång­a­de den in­te upp de japanska far­ty­gen.

Amiral Philips (che­fen för styr­ka Z) drog slut­sat­sen att de in­te skul­le hit­ta den japanska styr­kan och be­slöt att av­blå­sa ak­tio­nen och vän­da till­ba­ka till Sing­a­po­re.

På väg till­ba­ka upp­täck­tes de av ubå­ten I-58. I-58 av­fy­ra­de fem tor­pe­der men bom­ma­de med al­la. Eng­els­män­nen upp­täck­te in­te tor­pe­der­na och fort­sat­te sin seg­lats ut­an att ana oråd.

När med­de­lan­det från I-58 kom in till hög­kvar­te­ret kloc­kan 03.15 gjor­des tio bomb­flyg­plan re­do för att lyf­ta kloc­kan 06.00 för att för­sö­ka hit­ta de eng­els­ka far­ty­gen.

På mor­go­nen den 10 de­cem­ber an­föll ja­pa­ner­na sta­den Ku­an­tan som lig­ger på Ma­lay­as öst­kust, mitt emel­lan Sing­a­po­re och Ko­ta Bharu. När styr­ka Z fick med­de­lan­det änd­ra­de man kurs rakt mot Ku­an­tan. Kloc­kan 05.15 upp­täck­tes ett rök­moln vid ho­ri­son­ten, och man an­tog att det var in­va­sions­styr­kan. Det vi­sa­de sig va­ra en pråm på släp. HMS Prin­ce of Wa­les skic­ka­de upp ett sjö­flyg­plan av ty­pen Wal­rus för att för­sö­ka hit­ta den japanska styr­kan. Flyg­pla­net hit­ta­de ingen­ting och fort­sat­te där­för vi­da­re till Sing­a­po­re.

Kloc­kan 10.05 kom det in med­de­lan­den från HMS Tene­dos om att de var un­der an­fall från japanska flyg­plan 140 kilo­me­ter syd­ost

om styr­ka Z. De an­fölls av nio Mitsubishi G3M Nell, som trod­de att HMS Tene­dos var HMS Prin­ce of Wa­les. HMS Tene­dos kla­ra­de sig ge­nom bom­breg­net ut­an någ­ra ska­dor.

Far­ty­gen ha­de kla­rat sig bra. De ha­de fyllt luf­ten med luft­värn­s­eld och be­stämt av­vi­sat de japanska flyg­pla­nen. Själv­sä­ker­he­ten hos styr­ka Z steg.

Som en blixt från klar him­mel kas­ta­de 16 Nell-bomb­flyg­plan sig över far­ty­gen. Den här gång­en var las­ten tor­pe­der. Flyg­pla­nen kom in lågt mot de brit­tis­ka far­ty­gen och släpp­te si­na död­li­ga tor­pe­der. Ar­til­le­ri­man­ska­pen togs på säng­en. De var in­te va­na vid att be­skju­ta flyg­plan på så låg höjd. Un­der trä­ning mot luft­mål ha­de må­len va­rit hög­fly­gan­de bomb­flyg­plan el­ler stört­bom­ba­re – flyg­plan som rör­de sig över dem, in­te vid si­dan av dem.

Re­sul­ta­tet var ka­ta­stro­falt. He­la sex tor­pe­der hit­ta­de fram till HMS Prin­ce of Wa­les. Far­ty­get fick ome­del­bart 10 gra­ders slagsi­da åt ba­bord. Det gjor­de att fle­ra av ka­non­tor­nen lås­te sig på den här si­dan och att fle­ra av tor­nen på styr­bord si­da in­te kun­de sän­kas till­räck­ligt lågt för att kun­na träf­fa de an­fal­lan­de pla­nen. Dess­utom ska­da­des pro­pel­le­rax­lar­na och ma­skin­rum B, och pann­rum Y och rum­met med hu­vud­nö­dag­gre­ga­tet sat­tes un­der vat­ten. Det­ta för­svå­ra­de styr­ning­en av far­ty­get, och det mesta av ström­men var bor­ta. Pum­par­na stan­na­de, ka­non­tor­nen mås­te vän­das ma­nu­ellt och all kom­mu­ni­ka­tion var ut­sla­gen. S1- och S2-tor­nen var fort­fa­ran­de i stånd att be­skju­ta de högt­fly­gan­de an­fal­lar­na men med li­ten ef­fekt. HMS Ex­press gick upp på si­dan av far­ty­get och bör­ja­de ta om­bord de ic­kestri­dan­de man­ska­pen och de så­ra­de.

Strax ef­ter kloc­kan 13 träf­fa­de en bomb han­ga­ren på ak­ter­däck, där de så­ra­de sjö­män­nen var sam­la­de, och dö­da­de många av dem. Det ut­de­la­des då or­der om att läm­na HMS Prin­ce of Wa­les, som kant­ra­de och sjönk kloc­kan 13.18.

Sam­ti­digt med an­fal­len mot HMS Prin­ce of Wa­les an­fölls ock­så HMS Re­pul­se av fle­ra

"PÅ VÄG TILL­BA­KA UPP­TÄCK­TES DE AV UBÅ­TEN I-58. I-58 AV­FY­RA­DE FEM TOR­PE­DER MEN BOM­MA­DE MED AL­LA. ENG­ELS­MÄN­NEN UPP­TÄCK­TE IN­TE TOR­PE­DER­NA OCH FORT­SAT­TE SIN SEG­LATS UT­AN ATT ANA ORÅD."

vå­gor av tor­ped­bom­ba­re och högt­fly­gan­de bomb­flyg­plan.

Kap­ten Wil­li­am ”Bill” Ten­nant lyc­ka­des på ett mi­ra­ku­löst sätt ma­nö­vre­ra Re­pul­se un­dan bom­ber­na. Så kom ett an­fall med åt­ta tor­ped­bom­ba­re från två håll som hon kla­ra­de att sty­ra un­dan. Till slut kas­ta­de sig he­la 26 Bet­ty-bomb­flyg över hen­ne från fy­ra håll och hon träf­fa­des av fy­ra tor­pe­der. Re­pul­se ha­de in­te tor­ped­skydd (ex­tra pan­sar på skut­si­dor­na) och in­te hel­ler vat­ten­tä­ta skott mel­lan de oli­ka sek­tio­ner­na i far­ty­get. Det gjor­de att far­ty­get snabbt fyll­des med vat­ten och hon kant­ra­de och sjönk på sex mi­nu­ter kloc­kan 12.23. Då ha­de hon lyc­kats ma­nö­vre­ra un­dan he­la 19 tor­pe­der och ett okänt an­tal bom­ber.

Ja­pa­ner­na ha­de släppt 49 tor­pe­der och träf­fat med 11 av dem. Tre japanska flyg­plan ha­de skju­tits ner; ett Nell- och två Bet­ty-tor­ped­bomb­flyg­plan. Pre­cis när Prin­ce of Wa­les sjönk kom det luft­stöd från den au­stra­lis­ka 453:e skva­dro­nen. De flög Brews­ter Buf­fa­lo-jakt­flyg­plan. De kas­ta­de sig över 10 japanska flyg­plan som var kvar för att ob­ser­ve­ra re­sul­ta­ten av an­fal­len. De japanska flyg­pla­nen av­bröt upp­dra­get och stack till­ba­ka till si­na ba­ser vid Sai­gon – ut­an för­lus­ter.

Ja­gar­na HMS Elect­ra och Vam­pi­re gick in och räd­da­de över­le­van­de från Re­pul­se och Ex­press ploc­ka­de upp över­le­van­de från Prin­ce of Wa­les. To­talt mis­te eng­els­män­nen 840 sjömän; 513 på Re­pul­se och 327 på Prin­ce of Wa­les. Bå­de far­tygs­be­fä­let på HMS Prin­ce of Wa­les, kap­ten John Le­ach, och amiral Philips gick ner med far­ty­get. Kap­te­nen på Re­pul­se, Wil­li­am G. Ten­nant, räd­da­des av HMS Vam­pi­re.

Det här var ett hårt slag för brit­ter­na. Ett av de mest mo­der­na slag­skep­pen i flottan ha­de slagits ut på ba­ra någ­ra få tim­mar – och det av flyg­plan. Nå­got de trott va­ra näst in­tilll omöj­ligt. För­lus­ter­na av Prin­ce of Wa­les och Re­pul­se var ock­så Royal Na­vys störs­ta en­skil­da för­lus­ter un­der and­ra världskriget.

Det här för­änd­ra­de he­la det tak­tis­ka tän­ke­sät­tet kring an­vänd­ning­en av sto­ra slag­skepp. De mås­te ha flyg­stöd he­la ti­den och de mås­te byg­gas om för att kun­na kla­ra sig i stri­den mot flyg­pla­nen. Som jäm­fö­rel­se mis­te samma japanska skva­dro­ner he­la 17 flyg­plan un­der an­fal­let mot USS Lex­ing­ton ti­digt un­der 1942. Här möt­te de mot­stånd från han­gar­far­tygs­ba­se­ra­de flyg­plan och välträ­nat luft­värns­man­skap på de ame­ri­kans­ka far­ty­gen.

"DET HÄR VAR ETT HÅRT SLAG FÖR BRIT­TER­NA. ETT AV DE MEST MO­DER­NA SLAG­SKEP­PEN I FLOTTAN HA­DE SLAGITS UT PÅ BA­RA NÅG­RA FÅ TIM­MAR – OCH DET AV FLYG­PLAN. NÅ­GOT DE TROTT VA­RA NÄST IN­TILL OMÖJ­LIGT."

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.