ITALIENSKT TEM­PE­RA­MENT

Sjökrig - - Innehåll - Fo­to: IWM

Det ita­li­ens­ka slag­skep­pet Lit­to­rio var ett av de förs­ta slag­skep­pen Ita­li­en bygg­de ef­ter förs­ta världskriget. Slag­skep­pen ut­veck­la­des som en mot­sva­rig­het till den frans­ka Dun­ker­que-klas­sen i det som kan be­teck­nas som en flott­kapp­rust­ning mel­lan Ita­li­en och Frank­ri­ke un­der mel­lan­k­rigs­ti­den. Lit­to­rio-klas­sen led­de i sin tur till att Frank­ri­ke bygg­de Riche­li­eu-klas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.