Nya bo­stads­rät­ter­na i Sät­ra C svår­sål­da

Med ba­ra någ­ra må­na­der kvar till in­flytt har ba­ra en tred­je­del av de nya lä­gen­he­ter­na vid Sät­ra torg sålts. ”Det är myc­ket lug­na­re på mark­na­den nu”, sä­ger en mäk­la­re i om­rå­det.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 -

Det tog när­ma­re nio år in­nan Pe­ab till slut be­stäm­de sig för sät­ta igång byg­get av de 100 bo­stads­rättslä­gen­he­ter­na på Sät­ra torg.

Nu bör­jar in­flytts­da­tu­met i de­cem­ber när­ma sig – men hit­tills har ba­ra 35 av lä­gen­he­ter­na sålts. Res­ten, 65 styc­ken, är fort­fa­ran­de ute till för­sälj­ning.

Lo­ka­la mäk­la­ren To­mas An­ders­son sä­ger att det helt klart har bli­vit tuf­fa­re att säl­ja bo­stads­rät­ter.

– Man kan sä­ga att Pe­ab ha­de li­te otur att de nya amor­te­rings­reg­ler­na in­för­des sam­ti­digt som de på­bör­ja­de sin pro­duk­tion här. Det på­ver­kar al­la i Stock­holm, det är myc­ket lug­na­re på mark­na­den nu. Kö­pa­re kan kom­ma och pru­ta, det ha­de de ald­rig vå­gat förr, sä­ger han.

En an­led­ning att det går trö­ga­re med för­sälj­ning­en är ock­så att spe­ku­lant­kö­par­na, som köp­te bo­stads­rät­ter för att se­dan säl­ja dem när pri­ser­na gått upp, har för­svun­nit när mark­na­den har bli­vit ska­ki­ga­re, tror To­mas An­ders­son.

– De som kö­per nu är de som verk­li­gen vill flyt­ta in. Det är en helt an­nan mark­nad än för någ­ra år se­dan, men jag tror att den ut­veck­ling vi ser nu är ett frisk­hets­tec­ken, det blir en bätt­re ba­lans i mark­na­den och in­te ba­ra spe­ku­la­tion som dri­ver pri­ser­na, sä­ger han.

Dä­re­mot så tror han att byggak­tö­rer kan tve­ka att sät­ta spa­den i mar­ken för nya pro­jekt.

– Det bor­de helt klart på­ver­kas, jag skul­le va­ra jät­te­för­vå­nad om i nte någ­ra brom­sar in tills man verk­li­gen sett ef­fek­ter­na av de här re­gel­för­änd­ring­ar­na.

Av de över 4000 nya lä­gen­he­ter som pla­ne­ras in­om pro­jek­tet Fo­kus Skär­hol­men är må­let att cir­ka hälf­ten ska va­ra bo­stads­rät­ter. Men Ka­rin Ahlzén, pro­jekt­chef, är in­te oro­lig för att planerna ska stan­na av.

– Det sker sa­ker i mark­na­den he­la ti­den och det här är ing­et jag oro­ar mig för i för­hål­lan­de till Fo­kus Skär­hol­men. Vi stäl­ler krav på att byggak­tö­rer­na ska byg­ga at­trak­ti­va bo­stä­der till rätt pris, och kans­ke kan en sån här li­ten stag­na­tion be­ty­da att de yt­ter­li­ga­re be­hö­ver väs­sa si­na pro­duk­ter.

Ser ni någ­ra tec­ken på att byggak­tö­rer tve­kar att sät­ta spa­den i mar­ken?

– Det är ing­et vi har sett än, ing­en ak­tör har hit­tills läm­nat till­ba­ka sin mar­kan­vis­ning och de planer som har vun­nit la­ga kraft, som Sät­ra gård, Vår­fru­gil­let och Vår­bergs­top­pen, lig­ger ute till för­sälj­ning idag. Jag kan in­te se nå­gon oro hos de byggak­tö­rer som är med i Fo­kus Skär­hol­men.

Skär­hol­menDi­rekt har va­rit i kon­takt med Pe­ab, som vill in­te vill ut­ta­la sig om en­skil­da pro­jekt.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

SNART KLART. Men än­nu har ba­ra en tred­je­del av lä­gen­he­ter­na på Sät­ra torg sålts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.