Valaf­fi­scher­na sä­ger… näs­tan ingen­ting alls

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - VEC­KANS KÄNS­LA

SSå var de av­täck­ta. Valaf­fi­scher­na som vart fjär­de år ta­pet­se­rar om stan med så myc­ket trev­li­ga le­en­den och slag­kraf­ti­ga slo­gans att väl­jar­na in­te vet var de ska vän­da blic­ken. Till slut känns det som att man mås­te kopp­la isär ögo­nen och hjär­nan för att slip­pa be­ar­be­ta all in­for­ma­tion man bom­bar­de­ras med.

Men så här i bör­jan är det såklart in­tres­sant att ana­ly­se­ra vad som fak­tiskt sägs på af­fi­scher­na. I år? In­te så myc­ket fak­tiskt. Om man bort­ser från vis­sa spe­ci­fi­ka – of­ta lo­ka­la – löf­ten känns bud­ska­pen så ut­slä­ta­de att i prin­cip al­la kan skri­va un­der på allt.

För vem vill in­te ha en bätt­re sko­la, ett sam­häl­le där al­la kän­ner sig tryg­ga el­ler ett Stock­holm där al­la ska få en chans?

Ty­värr ver­kar par­ti­er­nas pr-ma­ski­ne­ri­er ha lan­dat i väl­digt likar­ta­de slut­sat­ser in­för det här va­let. Lo­var vi ba­ra allt åt al­la, skyl­ler al­la pro­blem på nå­gon an­nan och pre­sen­te­rar en en­kel lös­ning (rös­ta på oss!) på al­la ut­ma­ning­ar så ska det här nog gå vägen. Det känns bå­de för­ut­säg­bart och trå­kigt då al­la par­ti­er fak­tiskt har mas­sor av spän­nan­de, kon­kre­ta för­slag de sna­ra­re bor­de lyf­ta och skry­ta om.

HAM­PUS JARNLO

FÖRUNDRAD. De po­li­ti­ker som vå­gar gö­ra av­steg från det pro­gram­me­ra­de pr-snac­ket bor­de rim­ligt­vis ha störst chans att bry­ta ige­nom flö­det nu. Så var­för gör ing­en det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.