Gå på kon­sert i Sätrasko­gen

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Lyss­na på li­ve­mu­sik i sko­gen? Det kan du gö­ra den 1 sep­tem­ber, när ljud­pro­me­na­den ”He­arHe­re Sound­walk: #1 Na­tu­re Man­ma­de Na­tu­re” ar­ran­ge­ras i Sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat.

Eve­ne­mang­et bör­jar i Bredäng cent­rum kloc­kan 15.00 och där­ef­ter går pro­me­na­den mot sko­gen. På tre stopp kom­mer mu­si­ker­na Ca­sey Mo­ir (sång och ob­jekt), Finn Lox­bo (gi­tarr) och Katt Her­nan­dez (vi­o­lin) fram­fö­ra tre 15 mi­nu­ters upp­trä­dan­den.

Ar­ran­gö­rer­na re­kom­men­de­rar bra skor och klä­der. Pro­me­na­den är cir­ka tre kilo­me­ter lång och en kar­ta över det, samt ko­or­di­na­ter för de oli­ka stop­pen finns på Fa­ce­boo­ke­ve­ne­mang­et med sam­ma namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.