Sko­gens ko­nung be­sök­te 127

Då och då kom­mer sko­gens ko­nung – äl­gen – sim­man­des över Mä­la­ren till Sätrasko­gen. För­ra vec­kan fång­a­des ett av de ståt­li­ga dju­ren på film.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Man kom­mer långt med att ba­ra va­ra schysst, hål­la re­spekt­fullt av­stånd och skip­pa pa­pa­raz­zitram­set.

Rå­djur, rä­var, ha­rar, ugg­lor och på se­na­re tid även bäv­rar är någ­ra av Sätrasko­gens van­li­ga in­vå­na­re. Men då och då kom­mer and­ra ce­leb­ri­te­ter på be­sök. Se­nast för­ra vec­kan var ett av Sve­ri­ges störs­ta dägg­djur, sko­gens ko­nung, på be­sök – äl­gen.

Det var park­ar­be­ta­ren Yu­ry Ye­fre­mau, som bor i om­rå­det, som rå­ka­de se det mäk­ti­ga dju­ret på en pro­me­nad.

– Vi har of­ta sett spår av älg i Sätrasko­gen, men det här var förs­ta gång­en han såg en älg där, han tyck­te det var jät­te­kul, be­rät­tar kol­le­gan Lo­ve Ör­san, par­kin­gen­jör på Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Kanske från Kungs­hatt

På ett film­klipp, som Yu­ry hann fånga, kan man se äl­gen stå och chil­la i vatt­net i Skär­holms­dam­men, mel­lan Skär­holms­höj­den och Sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat.

– I vint­ras så såg vi spår ef­ter en älg­ko och en älg­kalv, och kanske kan det va­ra den älg­kal­ven som kom till­ba­ka nu. Vi är li­te osäk­ra på om den fak­tiskt bor i Sätrasko­gen el­ler om den sim­mar över från Kungs­hatt, sä­ger Lo­ve Ör­san.

Det är in­te alls omöj­ligt, sä­ger Did­rik Van­ho­e­nac­ker, jour­ha­van­de bi­o­log på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et.

– An­ting­en så kom­mer de från Ekerö­hål­let el­ler kanske från Born­sjö­hål­let vid Nors­borg, så­na sträc­kor är inga pro­blem att kna­ta och sim­ma för älg, sä­ger han.

Hur ska en be­te sig om en stö­ter på en älg i sko­gen?

– Pas­sa på och njut och tit­ta på äl­gen, det är in­te al­la län­der för­un­nat att kun­na se så sto­ra och häf­ti­ga djur. Och i hooden dess­utom, det är ka­non! Men, och det gäl­ler de fles­ta djur, träng dig in­te på och gå emot dem, för då kan de kän­na sig ho­ta­de.

Kan spar­kas

Att äl­gar skul­le at­tac­ke­ra män­ni­skor är rätt ovan­ligt, sä­ger Did­rik Van­ho­e­nac­ker. Of­tast sker det för att nå­gon för­sökt gå för nä­ra och fo­to­gra­fe­ra dem.

– Äl­gar är sto­ra och kan för­sva­ra sig med att spar­kas. Man kom­mer långt med att ba­ra va­ra schysst, hål­la re­spekt­fullt av­stånd och skip­pa pa­pa­raz­zitram­set, då är det klart att de blir su­ra. Stö­ter man på en älg som är för ny­fi­ken el­ler hot­full är det bäst att ba­ra bac­ka.

”Håll er un­dan”

Så här års kan det ock­så upp­stå li­te pro­blem med äp­pel­sug­na äl­gar, som tar sig in på vil­la­tom­ter för att mum­sa från trä­den. Då är det bäst att hål­la sig un­dan och för­sö­ka vän­ta ut dem, ef­tersom de kan kän­na sig träng­da mot häc­kar och an­nat i träd­går­den, rå­der Did­rik Van­ho­e­nac­ker.

På stads­dels­för­valt­ning­en är man positiv till de ståt­li­ga dju­rens när­va­ro i Sätrasko­gen.

– Na­tur­re­ser­va­tet är ju till för två sa­ker – na­tur­vär­den och re­kre­a­tion för män­ni­skor. En älg har ju ett na­tur­vär­de i sig, men det är ju ock­så fan­tas­tiskt fint för män­ni­skor att kun­na se de här sto­ra och vil­da dju­ren. Många tän­ker att mil­jon­pro­gram in­te har nå­got med na­tu­ren att gö­ra, men här är det ju sna­ra­re tvärtom – man får bå­de sta­den och rik­tigt na­tur­liv, sä­ger Lo­ve Ör­san.

FOTO: BENGT OLOFSSON/NA­TUR­HI­STO­RIS­KA RIKSMU­SE­ET, MOSTP­HO­TOS

ÄLGVETT OCH ETIKETT. Njut av sy­nen, men lek in­te pa­pa­raz­zi, rå­der Did­rik Van­ho­e­nac­ker, jour­ha­van­de bi­o­log på Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Äl­gen på bil­den är in­te äl­gen som be­sö­ker Sätrasko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.