Två stör­re pro­jekt

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

”Skär­hol­men rös­tar!” är ett sam­ar­be­te mel­lan för­e­ning­ar­na Newroz FC, Svensk-Pa­les­tins­ka FF, SK127 och Klubb SydCen­ter och Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning. Var­je för­e­ning ar­ran­ge­rar ak­ti­vi­te­ter, som fot­bollstur­ne­ring­ar el­ler schack­spel, un­der 20 tim­mar, sam­ti­digt som de in­for­me­rar om va­let och vik­ten att rös­ta.

127:s rös­ter räk­nas är ett ini­ti­a­tiv star­tat av KFUM JKS. Må­let är att få fler första­gångs­rös­ta­re till val­lo­ka­ler­na. Bland an­nat ar­ran­ge­rar för­e­ning­en de­bat­ter och dis­kus­sions­kväl­lar, men ock­så ge­nom att stå på tor­get och in­for­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.