Än­nu ett nej till is­ba­na på tor­get

Dröm­men om att åter­i­gen ha en is­ba­na på Skär­holmstor­get ver­kar få fort­sät­ta va­ra ba­ra en dröm. Sta­den kan in­te hit­ta någ­ra lös­ning­ar som in­te blir för dy­ra el­ler ska­dar fon­tä­ner­na.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Att som förr i ti­den kun­na gå ner till Skär­holmstor­get, spän­na på sig ett par skrid­skor och gö­ra någ­ra åt­tor på isen, det ser ut in­te ut att bli verk­lig­het snart.

Fle­ra Skär­holms­bor har i med­bor­gar­för­slag bett stads­de­len tit­ta på det. När för­sla­get fått nej har lo­ka­la po­li­ti­ker bett sta­dens tjäns­te­män kol­la en ex­tra gång.

De­fi­ni­tivt nej

Men den här gång­en ser det ut att bli ett de­fi­ni­tivt nej.

An­led­ning­en är att det dels skul­le bli dyrt, över tre mil­jo­ner kro­nor be­räk­nas an­lägg­ning­en kos­ta. Och dels så skul­le isen ska­da bå­de fon­tä­ner­na och själ­va bas­säng­er­na.

Synd, tyc­ker Skär­holms­bon och fri­tidspe­da­go­gen Åsa Karls­son.

– Vi drog all­tid ner på tor­get med skrid­skor­na på när jag var li­ten. Och när den fanns kun­de al­la här åka skrid­skor, idag är det få av bar­nen som kan det. Det är ju in­te som att för­äld­rar­na kö­per skrid­skor till dem för den en­da gång­en om året vi åker med sko­lan, sä­ger hon.

Vo­re per­fekt

Även stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de, Lo­re­na Del­ga­do ( V), lär­de sig åka skrid­skor här.

– Mi­na för­äld­rar kom ju från Chi­le, de kun­de ing­et om skrid­skor. Min pap­pa ram­la­de sä­kert 500 gång­er när han skul­le lä­ra oss åka. Vill man upp­munt­ra till vin­ter­sport så är en öp­pen is­ba­na i Skär­hol­men per­fekt.

Hon har in­te hun­nit sät­ta sig in i ären­det än, men vill in­te ge upp tan­ken på en ny is­ba­na på Skär­holmstor­get.

– Vi kan in­te släp­pa den tan­ken nu, den har fun­nits så länge och öns­kats av många. Vi Skär­holms­po­li­ti­ker mås­te kom­ma fram till nå­gon stra­te­gi hur vi ska få till det här, sä­ger hon.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

SKRID­SKOR? In­te på Skär­holmstor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.