De gav Karl, 80, en ny drö­na­re

Karl Vik­ström, 80, för­lo­ra­de i slu­tet av för­ra vec­kan sin drö­na­re som un­der en flyg­tur stör­ta­de i sko­gen. Men nu är hans lyc­ka gjord. Ef­ter Hud­ding­eDi­rekts ar­ti­kel har drö­na­ren­tu­si­as­ter från he­la Sve­ri­ge skram­lat ihop till­räck­ligt för att skän­ka Karl en n

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Hen­rik Lindstedt

Fre­da­gen den 17 au­gusti be­rät­ta­de Hud­ding­eDi­rekt om Karl Vik­ström, nyss fyll­da 80 år, som för­lo­ra­de sin drö­na­re då en kast­vind tog den och fick den att stör­ta i sko­gen i Glömsta­da­len. Den ny­in­köp­ta drö­na­ren ha­de un­der som­ma­ren gett ho­nom ving­ar och tog ho­nom till plat­ser dit hans per­mo­bil in­te kan nå.

In­nan han köp­te sin drö­na­re åk­te han över­allt med sin per­mo­bil. Från hem­met i Flemingsberg tog han sig än­da in till Älv­sjö och så långt ut som till Tum­ba.

– Jag vill in­te ba­ra sit­ta in­ne och tit­ta på fy­ra väg­gar i min bo­stad. Jag mås­te kom­ma ut, ef­tersom jag äls­kar djur och na­tur. Med drö­na­ren kan jag fly­ga och se allt som en få­gel.

En av de som be­rör­des av hans histo­ria var Philip Öhlund, en 23-årig system­ve­tar­stu­dent i Uppsa­la, som själv är ny­bli­ven drö­na­ren­tu­si­ast.

– En lik­nan­de sak hän­de mig ny­li­gen. Jag fick le­ta i fle­ra da­gar. Men det är ock­så li­te spe­ci­ellt med Karl med tan­ke på hans ål­der. Jag ha­de ald­rig kun­nat tän­ka mig att folk i den ål­dern fly­ger drö­na­re. Det är im­po­ne­ran­de att han har ta­git sig an det, sä­ger han.

Han de­la­de ar­ti­keln i den störs­ta drö­nar­grup­pen på Facebook och ar­ti­keln väck­te ge­nast stort en­ga­ge­mang.

– Först diskuterade vi om vi skul­le åka dit för att hjäl­pa ho­nom att le­ta, men på lör­da­gen kom en stor regnskur så den har för­mod­li­gen för­störts. Istäl­let star­ta­de vi en in­sam­ling för att se om vi kun­de få ihop till­räck­ligt för att kö­pa en ny drö­na­re till ho­nom, be­rät­tar han.

Får nya drö­nar­vän­ner

Se­dan gick det un­dan. Strax ring­de en per­son till Philip och er­bjöd sig skän­ka en be­gag­nad drö­na­re. Och sam­ti­digt på­gick in­sam­ling­en för fullt. På mån­da­gen har över 50 per­so­ner do­ne­rat och till- sam­mans har de fått ihop drygt 5 000 kro­nor. Nu när en drö­na­re re­dan är säk­rad ska peng­ar­na gå till till­be­hör: en iPad för att sty­ra drö­na­ren, ex­tra­bat­te­ri­er och en väs­ka till drö­na­ren.

– Karl blev jät­te­glad när jag ring­de ho­nom i lör­dags, men han trod­de in­te rik­tigt att det var sant, för i sön­dags ring­de han upp igen, sä­ger Philip Öhlund.

”Folk kan va­ra så snäl­la”

– Jag var tvungen att kol­la att han in­te drev med mig. Jag kan in­te fat­ta hur folk kan va­ra så snäl­la. Jag sa till ho­nom att det mins­ta jag kan gö­ra är att skic­ka en blom­ma och om vi träf­fas ska jag ge ho­nom en kram, sä­ger en över­väl­di­gad Karl Vik­ström.

I hel­gen ska Philip och någ­ra fler av de som har do­ne­rat över­räc­ka drö­na­ren och till­be­hö­ren till Karl på det gam­la flyg­fäl­tet F18 i Tul­linge.

– Vi tänk­te ha en li­ten träff, fly­ga drö­na­re och lä­ra av varand­ra. Han sa att han gär­na vill träf­fa fler som fly­ger. Än så länge har han ju flu­git en­sam, sä­ger Philip Öhlund.

FOTO: HEN­RIK LINDSTEDT

VING­AR. Drö­na­ren gav per­mo­bilå­ka­ren Karl Vik­ström, 80, ving­ar.

SÖKPÅDRAG. När drö­na­ren stör­tat knac­ka­de Karl dörr.

DRÖ­NAR­VÄN­NER. Philip Öhlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.