Man kän­ner all­tid att just det här va­let är ex­tra vik­tigt, så är det var­je gång.

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

VE­TE­RAN. Hå­kan Bys­tedt är 69 år och bor i Älv­sjö. Han har va­rit ak­tiv so­ci­al­de­mo­krat se­dan han var 15 år. ”Som ung var jag in­tres­se­rad av koo­pe­ra­tion och ar­be­tar­rö­rel­sen och blev ti­digt ak­tiv i SSU. Se­dan dess har in­tres­set hål­lit i sig. Det finns ingen­ting ro­li­ga­re än att stå i en valstu­ga och pra­ta po­li­tik med folk. Plat­tan, där jag står, är en spe­ci­ell plats där det hän­der sa­ker he­la ti­den. Nu är det myc­ket skolung­do­mar som kom­mer hit och stäl­ler frå­gor. Man kän­ner all­tid att just det här va­let är ex­tra vik­tigt, så är det var­je gång. Jag kom­mer att hål­la på med det här så länge jag or­kar. Ibland får jag li­te ont i krop­pen men då är det ba­ra att sät­ta sig ned en stund.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.