PÅ GÅNG

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

SÖN 26 AU­GUSTI POPO OCH NAL­LE CLOWN Barn­sön­dag på Ton­sa­len – Popo och Nal­le har ba­ra en upp­gift, att bä­ra in che­fens stol. Följ med på en ma­gisk re­sa, fylld av upp­tåg och Bol­ly­wood­dans med två clow­ner som ut­fors­kar grän­sen för hur långt le­ken kan gå. Fö­re­ställ­ning­en är språk­lös och an­pas­sad för al­la åld­rar. Bil­jet­ter kos­tar 60 kro­nor och be­ställs på te­a­ter­sla­va.org el­ler www.tick­s­ter.com.

Tid: 14.00 till 15.00

Plats: Teater Sláva, Kyr­ko­gårds­vä­gen 2 SÖN 26 AU­GUSTI PARKSOMMAR MED TRIO SMACK Väs­kor som fast­nar i luf­ten, rö­da bol­lar som för­svin­ner och åter­upp­står, his­nan­de bal­long­num­mer, en ils­ken en­hju­lingscy­klist och en tom på­se. En clowntrio job­bar på ful­las­te all­var med att roa publi­ken. De bju­der på en fy­sisk fö­re­ställ­ning med ma­gi, en­hju­lings­num­mer och clow­ne­ri. Fö­re­ställ­ning­en gjor­des ur­sprung­li­gen för att spe­las för Clow­ner ut­an grän­ser på barn­hem i Bur­ma, den är därför in­te be­ro­en­de av språk, artisterna pra­tar ba­ra låtsas­språk.

Tid: 13.00 till 14.00

Plats: Sjödals­par­ken, Hud­dinge cent­rum SÖN 26 AU­GUSTI BREDÄNGS FOLK­LI­GA KULTURFESTIVAL Dags igen för den år­li­ga kul­tur­fes­ti­va­len på Ja­kobs­bergs gård. Det blir fi­ka­ser­ve­ring, upp­vis­ning­ar i tan­go och ca­po­ei­ra, musik med bland and­ra Ted Bjur­will, Blå­set­te sto­ror­kes­ter och Ur­ban blues, vis­ning av den nya mu­sik­stu­di­on och teater.

Tid: 11.00 till 18.00

Plats: Ja­kobs­bergs gård, Bredäng SÖN 26 AU­GUSTI SAM­TAL OM FE­MI­NISM Kvin­na mö­ter Kvin­na är det förs­ta sam­ta­let av tre där en kvinn­lig pa­nel dis­ku­te­rar frå­gor ur oli­ka fe­mi­nis­tis­ka per­spek­tiv. Kvin­nors ställ­ning i det pri­va­ta och of­fent­li­ga har all­tid va­rit vik­ti­ga äm­nen för oss kvin­nor och un­der den se­nas­te ti­den har des­sa äm­nen änt­li­gen lyfts i me­dia. På plats och som del­tar i pa­ne­len har vi: Gu­lan Av­ci (Li­be­ra­ler­na), Sis­se­la Nord­ling Blan­co (Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv), Lin­nea Claes­son (Ass­ho­les On­li­ne). Det blir även spo­ken word, film­vis­ning, mat och ming­el. Arr: 127:s rös­ter räk­nas.

Tid: 17.00

Plats: Kul­tur­hu­set stads­tea­tern i Skär­hol

men ONS 29 AU­GUSTI VEM BE­STÄM­MER? DU BE­STÄM­MER! Vå­ra nio som­mar­job­ba­re på Bib­li­o­te­ken i Bot­kyr­ka har gjort tre kort­fil­mer på te­mat ”Du be­stäm­mer”. Kom till Al­by bib­li­o­tek, se film och upp­täck det du kan be­stäm­ma över! Ett sam­ar­be­te mel­lan Bot­kyr­ka kom­mun, Film Stock­holm och Bib­li­o­tek Bot­kyr­ka. Tid: 17.30 till 18.30 Plats: Al­by bib­li­o­tek ONS 29 AU­GUSTI PO­LI­TISK DE­BATT Är du osä­ker på vem du tyc­ker ska be­stäm­ma i Bot­kyr­ka ef­ter va­let? Kom på po­li­tisk de­batt i Hall­un­da Fol­kets hus. Hör par­ti­er­na be­rät­ta hur de vill ut­veck­la Hall­un­da-Nors­borg. Vik­ti­ga frå­gor kom­mer att dis­ku­te­ras, bland an­nat sko­la, väl­färd och kri­mi­na­li­tet. Di­a­log­fo­rum i Hall­un­da-Nors­borg är ar­ran­gör. Tid: 18.00 till 19.30 Plats: Hall­un­da Fol­kets hus, lo­kal Idun SÖN 26 AU­GUSTI LÅNGSJÖRUNDAN Star­ta var du vill och gå en här­lig run­da runt Lång­sjön, cir­ka 6 km. Sva­ra på tips­frå­gor och möt för­e­ning­ar från bå­da si­dor­na. Se­gel­torps Kul­tur­för­e­ning finns vid Lång­sjö­bo där vi bju­der på sop­pa. Hud­dinge Mes­sing un­der­hål­ler. Ing­en av­gift.

Tid: 10.00 till 15.00

Plats: Lång­sjön TORS 30 AU­GUSTI VALDIALOG I VÅR­BY En kväll för al­la Vår­by- och Hud­dinge­bor samt po­li­ti­ker. Mat, ming­el och spän­nan­de sam­tal ut­i­från di­na in­tres­sen och ditt en­ga­ge­mang. Al­la ska få chans att pra­ta, lyss­na, lä­ra av varand­ra – och lä­ra kän­na varand­ra. Vi pra­tar de­mo­kra­ti, sko­la, cy­kel­vä­gar, flykt, mat... El­ler nå­got an­nat – du väl­jer!

Tid: 17.00 till 21.00

Plats: ABF:s lo­kal, Vår­by al­lé 22 FRE 31 AU­GUSTI–SÖN 2 SEP­TEM­BER VÄL­KOM­MEN TILL­BA­KA Se­mestern är över och du är till­ba­ka på job­bet el­ler sko­lan. Kanske är du su­gen på att det hän­der nå­got i cent­rum? Det gör det. På Sjödal­stor­get byg­ger Fol­kes upp en ita­li­ensk pi­az­za med restaurang och bar. Det blir ita­li­ensk mat och dryck, fi­ka, trev­ligt häng, lop­pis, skiv­mäs­sa och mas­sor av musik. Tid: Se kom­mu­nens hem­si­da

Plats: Hud­dinge C LÖR 1 SEP­TEM­BER BREDÄNGS­DA­GEN Ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­nen Ung Are­na ar­ran­ge­rar Bredängs­da­gen med bå­de festival och stand up. Det blir hopp­borg, grill­ning, fot­boll och lop­pis och kloc­kan 16.00 bör­jar stand up med Amir Ha­lim (Språk för al­la) och ko­mi­kern Ah­med Ber­han och vän­ner.

Tid: 12.00 till 18.00

Plats: Tris­san, Bredäng

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Lin­nea Claes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.