Fe­sty­ra för al­la när Skär­hol­men fi­ra­de 50 år

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Rasmus Panagiotis Columbus

I lör­dags fi­ra­de Skär­hol­men 50 år se­dan cent­ru­met of­fi­ci­ellt in­vig­des av prins Bertil. Men istäl­let för kung­lig­he­ter var det för­e­ning­ar och 127-bor som stod för fes­ten den här gång­en. Jag hop­pas att vi ska kun­na bo kvar här så länge vi le­ver.

Sto­ra de­lar av om­rå­det om­kring Skär­hol­men cent­rum fyll­des i lör­dags upp av 40 lo­ka­la för­e­ning­ar, dans, musik, lop­pis och mat från fle­ra av värl­dens hörn. An­led­ning­en: att det gått 50 år se­dan Skär­hol­men cent­rum in­vig­des av prins Bertil.

Vi dök in i folk­fes­ten – häng med!

På Bred­holmstor­get, vid Skär­hol­mens gym­na­si­um, hän­de en stor del av al­la ak­ti­vi­te­ter. Här fanns fle­ra av 127-om­rå­dets för­e­ning­ar sam­la­de och bjöd på allt ifrån mat och pro­va på- ak­ti­vi­te­ter till få­gel­holks­byg­gan­de och musik- och dansupp­trä­dan­den.

Vid för­e­ning­ens Folk i Skär­hol­mens sta­tion hål­ler Si­mon Islam på för fullt med att må­la en tav­la. Hans pap­pa Ami­rul be­rät­tar att de bott i Skär­hol­men se­dan 1993.

– Vi trivs så bra här. Al­la mi­na barn är föd­da här och har gått på Väs­ter­holms­sko­lan, min älds­ta son går på uni­ver­si­te­tet nu. Jag hop­pas att vi ska kun­na bo kvar här så länge vi le­ver, sä­ger han.

Ut­ma­nar stor­mäs­ta­ren

Någ­ra me­ter där­i­från har schack­för­e­ning­en SK127 ställt upp ett stort gäng schack­brä­den. De som vå­gar får mö­ta stor­mäs­ta­ren Pia Cram­ling. Ord­fö­ran­de Jo­han­nes Had­dad tyc­ker att så­na här eve­ne­mang bor­de hål­las of­ta­re.

– Att stå här ger mig gås­hud. Här får män­ni­skor träf­fas, det är så myc­ket kär­lek och för­stå­el­se. Det är sånt här som bry­ter iso­le­ring och ut­an­för­skap, det får Sve­ri­ge och för­or­ten att blom­ma än­nu mer. Och det är verk­li­gen kon­tras­ten till vad som ibland må­las upp om vå­ra om­rå­den i tid­ning­ar, sä­ger han.

– Det bor­de in­te va­ra omöj­ligt att gö­ra det här en två-fy­ra gång­er om året, för folk be­hö­ver kär­lek och att träf­fas. Och här är det jät­te­lätt att hit­ta nya sam­man­hang och träf­fa nya män­ni­skor, sä­ger han.

Eti­o­piskt ny­år

Snett över tor­get sit­ter Solo­mon Ha­le­fon, ord­fö­ran­de i eti­o­pis­ka för­e­ning­en Bi­ru Tes­fa. För­e­ning­en bju­der på eti­o­piskt kaf­fe och god-

sa­ker och han be­rät­tar att de fi­rar dub­belt. Skär­hol­mens 50-års­dag sam­man­fal­ler näs­tan med det eti­o­pis­ka ny­å­ret den 11 sep­tem­ber.

– För 50 år se­dan var det in­te så många in­vand­ra­re här, nu finns al­la oli­ka län­der här. Det är ro­ligt. Och ett bra ex­em­pel på in­teg­ra­tion – vi le­ver al­la till­sam­mans, vå­ra barn är tryg­ga här, och det finns jät­te­myc­ket kul­tu­rell er­fa­ren­het här. Vi är från Eti­o­pi­en, and­ra är från Irak el­ler Iran och vi lär oss he­la ti­den av varand­ra, sä­ger han.

Lop­pis­för­hand­ling­ar

Runt Skär­hol­mens cent­rums hörn ring­lar en lop­pis.

– Vad kos­tar de där? Skär­holms­bon Fa­ri­da Afal­lah läg­ger hu­vu­det på sned och tit­tar på de två lyk­tor­na en av lop­pis­be­sö­kar­na pe­kar ut.

– 30 kro­nor?

– 25?

Hon fun­de­rar en stund.

– Okej!

Fa­ri­da be­rät­tar att hon är där och hjäl­per si­na dött­rar att säl­ja över­bliv­na gre­jer. Och hon t yc­ker 50-års­fi­ran­det är top­pen.

– Det är så ro­ligt att va­ra här. Det är en mas­sa folk och kul­tur. Och så kan man bli av med gre­jer som man själv in­te be­hö­ver, men som and­ra kanske läng­tar ef­ter, sä­ger hon.

Vår­by­bon Gull- Britt Larsson som ki­kar in Fa­ri­das bord, tyc­ker att det bor­de va­ra lop­pis of­ta­re här.

– Det är ju så­na sto­ra ytor här, jag tror att en lop­pis skul­le va­ra bra för cent­ru­met. Det blir mer trev­ligt och folk­ligt och att åter­bru­ka gre­jer är ju bra för mil­jön, sä­ger hon.

”Allt är bäst”

Fa­ri­da, som bott i Skär­hol­men se­dan 80-ta­let, tyc­ker att om­rå­det har för­änd­rats myc­ket un­der den ti­den hon bott här.

– Jag äls­kar Skär­hol­men! Och jag tyc­ker ba­ra det blir bätt­re och bätt­re, med grön­sak­stor­get, al­la bu­ti­ker och mas­sa mat. Vad som är bäst med Skär­hol­men? Allt är bäst!

Vi le­ver al­la till­sam­mans, vå­ra barn är tryg­ga här, och det finns jät­te­myc­ket kul­tu­rell er­fa­ren­het här.

BE­STÄM­MER SJÄLV. ”Vi säl­jer gre­jer för att kun­na åka på en lag­re­sa. Man får be­stäm­ma själv hur myc­ket man vill be­ta­la för sa­ker­na”, sä­ger Faruh från Svensk-Pa­les­tins­ka FF, som ha­de ett av lop­pis­bor

rden.

Bal­kan­ban­det Fest i byn, Bredängs­rap­pa­ren Mal­colm och Ma­rit Berg­man va­ra ba­ra någ­ra av al­la som upp­träd­de på Skär­hol­mens 50-års­ka­las.

FO­KUS. Le­o­na och Si­mo­na pas­sa­de på att må­la en tav­la på Skär­hol­mens 50-års­fi­ran­de.

HEM. Ra­mi Ben­mabrouk gjor­de sig en få­gel­holk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.