Al­li­an­sen vill sty­ra Stock­holm med MP

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Det är än­nu oklart hur Stock­holms stad ska sty­ras ef­ter kom­mun­va­let i sön­dags. Från Al­li­an­sen görs för­sök att bil­da en ma­jo­ri­tet med Mil­jö­par­ti­et.

PUS­SEL. Karin Wann­gård (S), Da­ni­el Helldén (MP) och An­na Kö­nig Jerl­myr (M) är hu­vud­per­so­ner­na när en ny ma­jo­ri­tet ska för­hand­las fram. FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Lands­tings­va­let blev en ry­sa­re. Un­der röst­räk­ning­ens gång såg det ett tag ut som att det röd­grö­na bloc­ket skul­le få egen ma­jo­ri­tet, men det slu­ta­de i ett lä­ge ut­an en själv­klar vin­na­re.

Al­li­ans­par­ti­er­na M, L, C och KD blev störs­ta block med 46,2 pro­cent av rös­ter­na och 70 man­dat av lands­tings­full­mäk­ti­ges 149.

De r ö d g r ö n a par­ti­er­na S, V och MP fick 42,3 pro­cent av rös­ter­na och 64 man­dat. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na med 9,8 pro­cent av rös­ter­na och 15 man­dat slu­tar allt­så som tung­an på vå­gen.

Un­der vec­kan har bå­de fi­nans­bor­gar­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) och op­po­si­tions­le­da­ren Eri­ka Ull­berg ( S) ut­tryckt en vil­ja att sty­ra de kom­man­de fy­ra åren.

Al­li­ans­par­ti­er­na har kom­mu- ni­ce­rat att de öns­kar sam­ar­be­ta med Mil­jö­par­ti­et för att kun­na ska­pa en sta­bil ma­jo­ri­tet men när den här tid­ning­en trycks har inga mer kon­kre­ta pla­ner pre­sen­te­rats än det som kom­mu­ni­ce­rats av Ire­ne Sve­no­ni­us:

– I förs­ta hand känns det na­tur­ligt att son­de­ra ter­räng­en med MP. Al­li­an­sen har haft ett sam­ar­be­te med MP i sak­frå­gor­na fö­re­gå­en­de man­dat­pe­ri­od och där har de ta­git ett stort an­svar, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us. Mil­jö­par­ti­et har in­te ve­lat kom­men­te­ra sam­ta­len. Al­li­ans­par­ti­er­na ute­slu­ter in­te sam­ar­be­te med S men någ­ra när­man­den par­ter­na emel­lan har in­te be­kräf­tats. – Jag kom­men­te­rar in­te sam­tal som har på­gått, som på­går just nu el­ler som kom­mer att hål­las. Vi har da­gar och vec­kor på oss att fö­ra an­svars­ful­la sam­tal med al­la par­ti­er som in­te vill att SD ska få en stärkt våg­mäs­tar­roll, sä­ger Eri­ka Ull­berg (S).

SKÄR­HOL­MEN 5 BREDÄNG S: Här fick Väns­ter­par­ti­et 25,1 pro­cent av al­la rös­ter till kom­mun­va­let. Ex­akt sam­ma siff­ra i Skär­hol­men 1 Bredäng NÖ. SKÄR­HOL­MEN 4 BREDÄNG Ö: Här har Fi sitt star­kas­te stöd i 127-om­rå­det, med 6,9 pro­cent av rös­ter­na till kom­mun­va­let. Det är dock ett tapp från för­ra va­lets topp­no­te­ring på 7,74. SKÄR­HOL­MEN 10 PORTHOLMSGÅNGEN MFL: So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas star­kas­te fäs­te i 127. Här får S 55,7 pro­cent av rös­ter­na till kom­mun­va­let. I årets val är S störst i samt­li­ga val­di­strikt i Skär­hol­men. Andre­as Jen­nische PRO­CENT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.